Część mieszkańców nie chce budowy parku handlowego

Mówią, że nie­ko­rzyst­nie wpły­nie na wize­ru­nek osie­dla Zachód. Czy jest się jed­nak cze­go bać? Przyj­rze­li­śmy się bli­żej pla­no­wa­nej inwe­sty­cji.

Cho­dzi o budo­wę Vera Park na osie­dlu Zachód w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Nie­daw­no inwe­stor ujaw­nił swo­je pla­nu budo­wy gale­rii o pow. 1700 metrów kwa­dra­to­wych. Nie­mal bły­ska­wicz­nie w sie­ci poja­wi­ły się nega­tyw­ne komen­ta­rze miesz­kań­ców.

Rozu­miem, że więk­szość z was myśli podob­nie jak ja i nie chcia­ła­by, żeby przed bal­ko­nem wyro­sło mu ”to coś”. Wole­li­by­śmy raczej, żeby w koń­cu po tylu latach zasto­ju i ruj­no­wa­nia tego tere­nu przed naszy­mi ocza­mi mia­sto odku­pi­ło ten teren i by wresz­cie powsta­ło tu coś co będzie słu­ży­ło miesz­kań­com. Park kie­szon­ko­wy, skwer, plac zabaw, prze­cież my miesz­kań­cy od tylu lat nie mamy za blo­kiem nawet jed­nej ław­ki!! Gdzie się mają bawić nasze dzie­ci?! Teraz zde­rza­my się z pro­po­zy­cją kolej­nej budow­li bez­po­śred­nio pod naszy­mi bal­ko­na­mi” – to tyl­ko jeden z wpi­sów. Miesz­kań­cy pla­nu­ją pro­test. Czy jest zatem cze­go się bać? Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy szcze­gó­ło­wo pro­blem.

Kom­pleks pawi­lo­nów han­dlo­wych na os. Zachód jest tak zapro­jek­to­wa­ny, że z jed­nej stro­ny jest odda­lo­ny od gra­ni­cy dział­ki o odle­głość ponad 8 metrów, a z dru­giej ponad 15 metrów. Inwe­stor zapew­nia tym samym, że nie będzie zacie­niał miesz­kań w tych budyn­kach nawet tych posa­do­wio­nych na par­te­rze. Ponad­to wzdłuż kom­plek­su pawi­lo­nów będzie pas zie­le­ni i miej­sca par­kin­go­we. Pra­wo budow­la­ne sta­no­wi, że budy­nek wol­no­sto­ją­cy może być posa­do­wio­ny mini­mum 4 metry od gra­ni­cy dział­ki jeśli posia­da okna i mini­mum 3 metry jeśli nie ma okien. Tuż obok kom­plek­su będzie znaj­do­wał się par­king, któ­ry w sumie ma dać ponad 68 miejsc par­kin­go­wych, tak jak jest to wyma­ga­ne prze­pi­sa­mi (3 miej­sca par­kin­go­we na każ­de 100 metrów powierzch­ni użyt­ko­wej loka­lu).

Pozwo­le­nie na budo­wę zosta­ło wyda­ne już w 2009 roku. Dopie­ro teraz nowy wła­ści­ciel grun­tu, któ­ry prze­jął tak­że pozwo­le­nie na budo­wę, jeśli chce roz­po­cząć budo­wę na wio­snę, to będzie musiał zro­bić to w opar­ciu o dotych­cza­so­we pozwo­le­nie i pro­jekt.

Najem­ca­mi Vera Par­ku będą skle­py sie­cio­we zna­nych marek z bran­ży dro­ge­ryj­nej, modo­wej, spor­to­wej i RTV AGD oraz punk­ty usłu­go­we dedy­ko­wa­ne oko­licz­nym miesz­kań­com. Do dys­po­zy­cji klien­tów par­ku zapro­jek­to­wa­no 46 miejsc par­kin­go­wych wła­snych oraz ponad 50 miejsc ogól­no­do­stęp­nych znaj­du­ją­cych się przy super­mar­ke­cie Inter­mar­che. Atu­tem par­ku w Koź­lu jest bar­dzo dobra loka­li­za­cja.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting