Coraz bliżej budowy 220 nowych mieszkań

Wspól­ni­cy spół­ki SIM spo­tka­li się w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Roz­ma­wia­no o har­mo­no­gra­mie prac na kolej­ne mie­sią­ce.

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu bra­ku­je miesz­kań, szcze­gól­nie dla tych śred­nio zamoż­nych miesz­kań­ców. Odpo­wie­dzią na ich ocze­ki­wa­nia ma być Spo­łecz­na Ini­cja­ty­wa Miesz­ka­nio­wa — SIM. Spół­ka samo­rzą­do­wa, któ­ra będzie pozy­ski­wa­ła rzą­do­we wspar­cie na budo­wę miesz­kań zosta­ła zało­żo­na mie­siąc temu, o czym szcze­gó­łów pisał tygodnik.7dni.pl.

Teraz doszło do pierw­sze­go robo­cze­go spo­tka­nia wspól­ni­ków z Jaro­sła­wem Puc­kiem, zastęp­cą pre­ze­sa Kra­jo­we­go Zaso­bu Nie­ru­cho­mo­ści. W spo­tka­niu uczest­ni­czył rów­nież peł­no­moc­nik spół­ki Jan Węgrzyn oraz wło­da­rze gmin będą­cy jej akcjo­na­riu­sza­mi, w tym pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la Sabi­na Nowo­siel­ska.

- Pod­czas spo­tka­nia omó­wio­no szcze­gó­ło­wo zagad­nie­nia zwią­za­ne z orga­ni­za­cją samej spół­ki oraz dys­ku­to­wa­no nad har­mo­no­gra­ma­mi prac oraz moż­li­wo­ścia­mi uzy­ska­nia wspar­cia rzą­do­we­go do budo­wy nowych miesz­kań — prze­ka­zał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Jak przy­po­mi­na biu­ro pra­so­we koziel­skie­go magi­stra­tu, w ramach Spo­łecz­nej Ini­cja­ty­wy Miesz­ka­nio­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu powsta­nie oko­ło 220 nowych miesz­kań. Będą one prze­zna­czo­ne głów­nie dla mło­dych rodzin, któ­re stać na regu­lar­ne opła­ca­nie czyn­szu, jed­nak ich docho­dy są za niskie na zacią­gnię­cie kre­dy­tu hipo­tecz­ne­go. Czynsz ma być niż­szy niż na ryn­ku komer­cyj­nym. W przy­szło­ści będzie ist­nia­ła rów­nież moż­li­wość wyku­pu loka­li na wła­sność.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting