Codzienne raporty zniknęły, ale zachorowania zostały

Śred­nio na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la notu­je się po jed­no, dwa zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem na dobę.

Mini­ster­stwo Zdro­wia zre­zy­gno­wa­ło z codzien­ne­go rapor­to­wa­nia licz­by zaka­żeń w Pol­sce. Zamiast tego przed­sta­wia­ne są dane w uję­ciu tygo­dnio­wym. Resort poin­for­mo­wał, że od czwart­ku (21.04) do śro­dy (27.04) zaka­zi­ły się łącz­nie 6522 oso­by, w tym 582 ponow­nie. Z powo­du COVID-19 zmar­ło w sumie 99 osób.

W woje­wódz­twie opol­skim odno­to­wa­no w tym cza­sie 214 zaka­żeń. Śred­nio na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la notu­je się po jed­no, dwa zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem na dobę i kil­ka­na­ście tygo­dnio­wo.

O ile w Pol­sce i Euro­pie temat pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa zszedł na dal­szy plan o tyle nie­po­ko­ją­ce infor­ma­cje docie­ra­ją do nas z Chin. W chiń­skich mediach spo­łecz­no­ścio­wych od kil­ku dni krą­żą zdję­cia i nagra­nia przed­sta­wia­ją­ce pra­cow­ni­ków kon­tro­li epi­de­micz­nej w stro­jach ochron­nych, zamy­ka­ją­cych blo­ki i uli­ce zie­lo­ny­mi, bli­sko dwu­me­tro­wy­mi pło­ta­mi. Na czę­ści nagrań widać, że miesz­kań­cy pro­te­sto­wa­li prze­ciw­ko temu z bal­ko­nów – poda­ła agen­cja Reu­te­ra. Nie­któ­rzy alar­mu­ją, że pan­de­mia może wró­cić do Euro­py.

W Szan­gha­ju wykry­to w zale­d­wie jed­ną dobę pra­wie 17 tys. nowych zaka­żeń bez­ob­ja­wo­wych oraz bli­sko 2,5 tys. infek­cji obja­wo­wych. Łącz­ny bilans naj­now­szej fali zaka­żeń warian­tem Omi­kron prze­kro­czył pół milio­na przy­pad­ków.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting