Co tydzień 20.000 złotych, a na finał super ciągnik!

Zakup nawo­zów Gru­py Azo­ty to nie tyl­ko gwa­ran­cja wyż­szych plo­nów, ale tak­że szan­sa na wygra­nie nie­zwy­kle atrak­cyj­nych nagród.

Każ­dy, kto do 28 kwiet­nia kupi dowol­ny nawóz Gru­py Azo­ty za mini­mum tysiąc zło­tych brut­to, otrzy­ma gra­tis „Lek­sy­kon nawo­że­nia” – publi­ka­cję, dzię­ki któ­rej zaku­pio­ny pro­dukt będzie moż­na wyko­rzy­stać w opty­mal­ny spo­sób. To gwa­ran­tu­je jesz­cze lep­sze plo­ny i samo w sobie sta­no­wi wygra­ną. Na tym jed­nak nie koniec poten­cjal­nych korzy­ści.

Wystar­czy zare­je­stro­wać dowód zaku­pu uży­wa­jąc for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na stro­nie inter­ne­to­wej dba­my­opol­ska­zie­mie. pl lub wysy­ła­jąc SMS-a pod nr 71955 o tre­ści GRUPAAZOTY.xxxx (gdzie „xxxx” ozna­cza numer dowo­du zaku­pu – fak­tu­ry lub para­go­nu), by wziąć udział w lote­rii z bar­dzo atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi.

Dzię­ki tym pro­stym czyn­no­ściom co tydzień moż­na wygrać jed­ną z dwu­dzie­stu nagród po 1000 zł na kar­cie przed­pła­co­nej, a w fina­le cią­gnik New Hol­land T4.75S! Po doko­na­niu zgło­sze­nia wystar­czy cze­kać na SMS-a z infor­ma­cją o wygra­nej.

Do udzia­łu w loso­wa­niu nagród wystar­czy zakup za 1000 zł jed­ne­go z aż 39 pro­duk­tów Gru­py Azo­ty, wśród któ­rych są tak zna­ne i cenio­ne nawo­zy Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A., jak:

» ZAKSAN® (wcze­śniej: Kędzie­rzyń­ska Sale­tra Amo­no­wa). To pro­dukt naj­wyż­szej jako­ści. Jego głów­ne atu­ty to moż­li­wość rów­no­mier­ne­go roz­sie­wu nawet do 42 m, zwią­za­na z tym mniej­sza eks­plo­ata­cja maszyn i niż­sze kosz­ty upraw. Gra­nu­le posia­da­ją wyjąt­ko­wą wytrzy­ma­łość mecha­nicz­ną i twar­dość, dzię­ki cze­mu nawóz nie zbry­la się i nie kru­szy. Pole­ca­ny do zasto­so­wa­nia pod wszyst­kie rośli­ny upraw­ne: zbo­ża ozi­me i jare, rośli­ny prze­my­sło­we, oko­po­we i pastew­ne, na użyt­kach zie­lo­nych oraz w upra­wie warzyw i sadow­nic­twie.

» SALMAG® – nawóz gra­nu­lo­wa­ny o rów­no­mier­nych, luź­nych gra­nu­lach zabar­wio­nych od beżu do brą­zu. Zawar­tość dwóch form – amo­no­wej i sale­trza­nej w rów­nych ilo­ściach spra­wia, że w pol­skich warun­kach kli­ma­tycz­no-gle­bo­wych to uni­wer­sal­ny nawóz azo­to­wy. Jego głów­ne atu­ty to moż­li­wość rów­no­mier­ne­go roz­sie­wu nawet do 40 m, zwią­za­na z tym mniej­sza eks­plo­ata­cja maszyn i niż­sze kosz­ty upraw. Gra­nu­le posia­da­ją wyjąt­ko­wą wytrzy­ma­łość mecha­nicz­ną i twar­dość, dzię­ki cze­mu nawóz nie zbry­la się i nie kru­szy. Z powo­dze­niem moż­na go sto­so­wać pod wszyst­kie rośli­ny upraw­ne, na użyt­kach rol­nych oraz w upra­wie warzyw i sadow­nic­twie.

» SALMAG® Z BOREM – nawóz gra­nu­lo­wa­ny cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się luź­ny­mi rów­no­mier­ny­mi gra­nu­la­mi o zabar­wie­niu od beżo­we­go do brą­zo­we­go. Ist­nie­je moż­li­wość rów­no­mier­ne­go roz­sie­wu nawet do 40 m, co wią­że się z mniej­szą eks­plo­ata­cją maszyn i niż­szy­mi kosz­ta­mi upraw. Pole­ca­ny do zasto­so­wa­nia na gle­by ubo­gie w bor, któ­rych w Pol­sce jest ponad 80%. Odpo­wied­ni przede wszyst­kim do sto­so­wa­nia pod rze­pak oraz pod kuku­ry­dzę i bura­ka, tak w upra­wie na obor­ni­ku, jak i bez. Dobrze spraw­dza się rów­nież pod inne oko­po­we, rośli­ny motyl­ko­we, w upra­wie warzyw i w sadow­nic­twie.

Peł­ną gamę nawo­zów Gru­py Azo­ty, któ­rych zakup upraw­nia do udzia­łu w lote­rii oraz wszel­kie doty­czą­ce jej infor­ma­cje dodat­ko­we, moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej: dba­my­opol­ska­zie­mie. pl

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting