Co słychać w Azotach, czyli wizyta prezydent miasta na osiedlu

Cykl spo­tkań pre­zy­dent mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le z Rada­mi Osie­dli trwa. Tym razem Sabi­na Nowo­siel­ska odwie­dzi­ła Azo­ty, aby poroz­ma­wiać o bie­żą­cych spra­wach i pro­po­zy­cjach inwe­sty­cji na przy­szłość.

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od tema­tu naj­bar­dziej aktu­al­ne­go, czy­li tego jak naj­sku­tecz­niej poma­gać prze­by­wa­ją­cym na osie­dlu uchodź­com z Ukra­iny. Poru­szo­no rów­nież kwe­stie Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go i remon­tu ogród­ka jor­da­now­skie­go. Przed­sta­wi­cie­le miesz­kań­ców pre­zen­to­wa­li tak­że swo­je pomy­sły i ini­cja­ty­wy, któ­re mogą popra­wić funk­cjo­no­wa­nie osie­dla, jak i jego este­ty­kę.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting