Co się dzieje z wodą w Kędzierzynie-Koźlu. Czy są bakterie coli?

Miej­skie Wodo­cią­gi ape­lu­ją o prze­go­to­wy­wa­nie wody. Po sie­ci krą­żą infor­ma­cje o tym, że może być ona ska­żo­na bak­te­rią coli. Tę fak­tycz­nie wykry­to, ale w bar­dzo małej ilo­ści, a rodzaj bak­te­rii coli, któ­re są napraw­dę groź­ne, nie stwier­dzo­no.

W śro­dę po połu­dniu miesz­kań­cy zaczę­li sobie wysy­łać skan komu­ni­ka­tu sane­pi­du z któ­re­go wyni­ka­ło, że w wodo­cią­gu obsłu­gu­ją­cym naj­więk­sze osie­dla Kędzie­rzy­na wykry­to bak­te­rię coli. Alert doty­czył Śród­mie­ścia, Pia­stów, Azo­tów, NDM-u, Sła­wię­cic, Bla­chow­ni, Kuź­ni­czek i Ciso­wej.

W komu­ni­ka­cie zale­ca­no prze­go­to­wy­wa­nie wody do celów spo­żyw­czych i sani­tar­nych. Uwa­gę miesz­kań­ców zwró­cił jed­nak fakt, że komu­ni­kat nie był pod­pi­sa­ny, a tak­że nie ma go na ofi­cjal­nej stro­nie kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go sane­pi­du.

Rów­no­cze­śnie na stro­nie Miej­skich Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji uka­zał się inny komu­ni­kat doty­czą­ce złej jako­ści wody na wyżej wymie­nio­nych osie­dlach.

W ostat­nich dniach na uję­ciu na ul. Grun­waldz­kiej (wodo­ciąg Kędzie­rzyn) nie­znacz­nie zmie­ni­ła się jakość wody. Pre­wen­cyj­nie jest ona pod­da­wa­na chlo­ro­wa­niu. Jed­no­cze­śnie rów­no­le­gle będzie płu­ka­na sieć wodo­cią­go­wa” — napi­sa­ły MWiK.

W komu­ni­ka­cie wyja­śnio­no, że po odkrę­ce­niu kra­nów chlor może być lek­ko odczu­wal­ny na osie­dlach Śród­mie­ście, Kuź­nicz­ka, os. Pia­stów, Lenar­to­wi­ce, Azo­ty, Ciso­wa, Miej­sce Kłod­nic­kie, Sła­wię­ci­ce oraz na ul. Przy­jaź­ni na os. Bla­chow­nia. W tym cza­sie miesz­kań­cy powin­ni goto­wać wodę wyko­rzy­sty­wa­ną do celów spo­żyw­czych przez mini­mum 2 minu­ty.

O sytu­acji na uję­ciu i zakoń­cze­niu pro­ce­su chlo­ro­wa­nia będzie­my na bie­żą­co infor­mo­wać. W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo i naj­wyż­szą jakość wody poda­wa­nej do sie­ci spół­ka Miej­skie Wodo­cią­gi i Kana­li­za­cja kil­ka razy w mie­sią­cu wyko­nu­je jej bada­nia jako­ścio­we” — pod­su­mo­wa­no w komu­ni­ka­cie.

Jak usta­lił por­tal tygodnik7dni.pl w wodo­cią­gu fak­tycz­nie wykry­to bar­dzo nie­wiel­kie ilo­ści bak­te­rii z gru­py coli poni­żej 10jt/100ml, ale nie mają­ce prak­tycz­nie żad­ne­go wpły­wu na zdro­wie miesz­kań­ców. W komu­ni­ka­cie sane­pi­du czy­ta­my, że bak­te­rie coli Esche­ri­chia i ente­ro­ko­ki są na pozio­mie ZERO jtk/100ml.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting