Cmentarze Kuźniczka i Koźle nie zostaną zamknięte 1 listopada | 7DNI Cmentarze Kuźniczka i Koźle nie zostaną zamknięte 1 listopada - 7DNI

Cmentarze Kuźniczka i Koźle nie zostaną zamknięte 1 listopada

Mia­sto tłu­ma­czy, że nie ma praw­nych moż­li­wo­ści ogra­ni­cza­nia ruchu na nekro­po­liach. Z kolei rząd na razie nie prze­wi­du­je wpro­wa­dze­nia zaka­zu wej­ścia na cmen­ta­rze w związ­ku z uro­czy­sto­ścia­mi Wszyst­kich Świę­tych.

Epi­de­mia koro­na­wi­ru­sa przy­bie­ra na sile. W śro­dę w Pol­sce stwier­dzo­no ponad 6 tysię­cy przy­pad­ków zaka­żeń z cze­go ponad 200 na Opolsz­czyź­nie. Za dwa tygo­dnie może być ich dużo wię­cej. Leka­rze zwra­ca­ją uwa­gę na zagro­że­nie jakie wią­że się z duży­mi sku­pi­ska­mi ludz­ki­mi  1 listo­pa­da, kie­dy Pola­cy tra­dy­cyj­nie będą odwie­dzać gro­by bli­skich.

Piotr Pabisz, kie­row­nik Miej­skie­go Zakła­du Cmen­tar­ne­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu mówi jed­nak, że gmi­na jako zarząd­ca nie ma instru­men­tów do tego, aby zamy­kać miej­skie cmen­ta­rze (Kuź­nicz­ka, Koź­le i Kłod­ni­ca).

- Z komu­ni­ka­tów rzą­do­wych z kolei nie wyni­ka, aby mia­ło zostać zamknię­te. Sły­szy­my jedy­nie ape­le o uży­wa­nie mase­czek, trzy­ma­nie dystan­sów, a tak­że żeby roz­ło­żyć sobie w cza­sie wizy­ty na gro­bach — mówi Piotr Pabisz.

Leka­rze epi­de­mio­lo­dzy twier­dzą, że w sobo­tę 31 paź­dzier­ni­ka i w nie­dzie­lę 1 listo­pa­da cmen­ta­rze powin­ny być zamknię­te, w szcze­gól­no­ści w dużych mia­stach i w tzw. czer­wo­nych stre­fach. Prze­ko­nu­ją, że zgro­ma­dze­nia na cmen­ta­rzach mogą się przy­czy­nić do roz­prze­strze­nia­nia koro­na­wi­ru­sa. Uwa­ża­ją, że Pola­cy mogą pójść na cmen­ta­rze wcze­śniej, aby unik­nąć zgro­ma­dzeń i nie zaka­zić się wiru­sem w tłu­mie.

Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Pogrze­bo­we­go w ponie­dzia­łek wysłał do mediów apel w spra­wie tego­rocz­ne­go świę­ta Wszyst­kich Świę­tych. W swo­im piśmie rów­nież pro­si oby­wa­te­li o rezy­gna­cję z maso­we­go odwie­dza­nia gro­bów bli­skich ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­micz­ną.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pogrze­bo­we zwra­ca się do wszyst­kich z ape­lem, by w tym roku wyjąt­ko­wo w dniu 1 listo­pa­da zre­zy­gno­wać z maso­wych odwie­dzin gro­bów swych bli­skich” — napi­sa­no w ape­lu Sto­wa­rzy­sze­nia Pogrze­bo­we­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting