Ciuchcia wreszcie stanie na skwerze przy ulicy Traugutta

Skom­pli­ko­wa­na ope­ra­cja ma zostać prze­pro­wa­dzo­na w nocy ze śro­dy na czwar­tek.

Cokół na loko­mo­ty­wę, któ­ra ma być hoł­dem dla śro­do­wi­ska kole­ja­rzy z Kędzie­rzy­na-Koź­la jest goto­wy od pra­wie dwóch lat. Ale cała pro­ce­du­ra zaku­pu, moder­ni­za­cji i trans­por­tu paro­wo­zu prze­cią­ga­ła się przez kolej­ne mie­sią­ce. Ale wresz­cie wszyst­ko zosta­nie zakoń­czo­ne i pomnik będzie cie­szył oko miesz­kań­ców.

Trwa­ją ostat­nie przy­go­to­wa­nia do usta­wie­nia zabyt­ko­wej loko­mo­ty­wy na skwe­rze Kole­ja­rzy. Wczo­raj zakoń­czy­ło się ukła­da­nie ochron­nych płyt beto­no­wych, któ­re osło­nią prze­bie­ga­ją­ce tam insta­la­cje. W nocy z 30 na 31 paź­dzier­ni­ka pięk­nie odno­wio­na ciuch­cia zosta­nie prze­trans­por­to­wa­na z Azo­tów na przy­dwor­co­wy skwer.

W naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nym, a zara­zem efek­tow­nym manew­rze całej ope­ra­cji dwa dźwi­gi usta­wią paro­wóz Ty2 na przy­go­to­wa­nych szy­nach. Osob­no prze­nio­są węglar­kę (ten­der), a cały zestaw scze­pią już na torach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting