Chemik Kędzierzyn zwycięzcą Ligi Niepodległości

Patrio­tycz­ny tur­niej zor­ga­ni­zo­wa­no na sta­dio­nie Kuź­nicz­ka. Wzię­ły w nim udział dru­ży­ny z całe­go woje­wódz­twa.

Roz­gryw­ki w ramach “Ligi Nie­pod­le­gło­ści Żaków” trwa­ły pra­wie dwa mie­sią­ce. Naj­lep­szą dru­ży­ną oka­za­ła się Aka­de­mia Pił­kar­ska Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. W fina­ło­wym meczu mło­dzi pił­ka­rze z nasze­go mia­sta poko­na­li zespół LKS Gór­ki Ślą­skie. Trze­cie miej­sce zaję­ła dru­ży­na Uczniow­ski Klub Pił­kar­ski Gol, nato­miast tuż za podium zna­lazł się UKS Hat­trick Głu­cho­ła­zy. W roz­gryw­kach wzię­li tak­że udział Foot­ball Aca­de­my Kędzie­rzyn-Koź­le, KS Polo­nia Nysa, KS Unia Opo­le i RKS Gro­dziec Będzin.

Tur­niej fina­ło­wy roze­gra­ny został 8 listo­pa­da.

- Pla­ny wokół nie­go były bar­dzo duże. Swój przy­jazd zapo­wia­da­li rodzi­ce i kibi­ce poszcze­gól­nych dru­żyn, odbyć się miał kon­cert pio­sen­ki patrio­tycz­nej. Łącz­nie mia­ło w nim wziąć udział ponad 200 osób — opo­wia­da Piotr Nie­wa­dzisz, pre­zes Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le. — Nie­ste­ty, ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną, zmu­sze­ni byli­śmy do znacz­nych ogra­ni­czeń. Każ­de­mu zespo­ło­wi towa­rzy­szyć mógł jedy­nie sztab szko­le­nio­wy. W tym miej­scu wypa­da podzię­ko­wać przed­sta­wi­cie­lom poszcze­gól­nych dru­żyn, któ­rzy zacho­wy­wa­li się wzo­ro­wo.

Głów­nym celem tur­nie­ju, oprócz roz­wo­ju spor­to­we­go, była edu­ka­cja patrio­tycz­na mło­dych pił­ka­rzy. Jak tłu­ma­czą wło­da­rze klu­bu ten cel uda­ło się speł­nić dzię­ki Sto­wa­rzy­sze­niu Patrio­tycz­ny Kędzie­rzyn-Koź­le, któ­re­go wolon­ta­riu­sze towa­rzy­szy­li pod­czas roz­gry­wa­nia każ­de­go tur­nie­ju. W jego orga­ni­za­cję włą­czy­ły się tak­że Insty­tut Pamię­ci Naro­do­wej Dele­ga­tu­ra w Opo­lu oraz Insty­tut Ślą­ski.

- Jak zawsze nie­za­wod­na była Gru­pa Azo­ty ZAK S.A., któ­ra prze­ka­za­ła nagro­dy rze­czo­we wszyst­kim zawod­ni­kom bio­rą­cym udział w tur­nie­ju — doda­je Piotr Nie­wa­dzisz. — Oprócz tego, prze­ka­za­ła 44 nagro­dy mło­dym pił­ka­rzom AP Che­mik. Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. bar­dzo dzię­ku­je­my za doce­nie­nie tym samym cięż­kiej pra­cy wyko­ny­wa­nej przez mło­dych pił­ka­rzy, a tak­że człon­ków szta­bu szko­le­nio­we­go. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że w ramach współ­pra­cy odnie­sie­my jesz­cze nie­je­den wspól­ny suk­ces.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting