Chcę zadbać by prawo sprzyjało rozwojowi naszego miasta

Roz­mo­wa z dr. Bog­da­nem Tomasz­kiem, kan­dy­da­tem PiS na sena­to­ra.

– Ostat­nio roz­ma­wia­li­śmy o tym w jakich spra­wach może pomóc sena­tor bez­po­śred­nio miesz­kań­com, a dziś chciał­bym zapy­tać co pan jeśli zosta­nie sena­to­rem chciał­by osią­gnąć w ramach sta­no­wie­nia pra­wa do cze­go przede wszyst­kim par­la­men­ta­rzy­ści są wybie­ra­ni?

– Kie­dy ostat­nio byłem sena­to­rem pra­co­wa­łem w dwóch komi­sjach. Jed­na była to komi­sja dosto­so­wu­ją­ca nasze pra­wo do unij­ne­go, a dru­ga to była komi­sja edu­ka­cji. Były to mi bli­skie komi­sje z racji zawo­do­wych zain­te­re­so­wań. Wte­dy przez moje ręce prze­szło 19 ustaw. Poza tym chciał­bym się zająć ochro­ną śro­do­wi­ska, co w naszym mie­ście jest znacz­nym pro­ble­mem. Mówię tu o pro­ble­mie pików ben­ze­nu, gdzie uwa­żam że zmia­na pra­wa doty­czą­ce­go usta­le­nia norm czy to godzi­no­wych czy dobo­wych pozwo­li na praw­ne ure­gu­lo­wa­nie tego pro­ble­mu i sku­tecz­ną wal­kę z tymi pika­mi. Jestem za tym, żeby te prze­pi­sy nie były z zało­że­nia były sank­cyj­ne, ale by wypo­sa­ży­ły inspek­to­rów ochro­ny śro­do­wi­ska w instru­men­ty, któ­re pomo­gły­by w roz­wią­za­niu pro­ble­mu, a nie tyl­ko myśleć o zamy­ka­niu zakła­dów.

Dru­gą spra­wą są por­ty. Uwa­żam, że brak usta­wy o por­tach rzecz­nych powo­du­je takie pro­ble­my z jaki­mi obec­nie się bory­ka­my w przy­pad­ku por­tu w Koź­lu. Takie usta­wy wspie­ra­ły­by wła­ści­cie­li por­tów w ich budo­wie czy moder­ni­za­cji i funk­cjo­no­wa­niu. Na zacho­dzie Euro­py takie spra­wy są ure­gu­lo­wa­ne praw­nie i tam nie ma pro­ble­mów co do funk­cjo­no­wa­nia por­tów.

Tym spra­wom chciał­bym się poświę­cić w sena­cie. Uwa­żam, że są one na tyle waż­ne, że nasze mia­sto może tyl­ko zyskać na tym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting