Ceny biletów autobusowych idą w górę | 7DNI Ceny biletów autobusowych idą w górę - 7DNI

Ceny biletów autobusowych idą w górę

Za ulgo­we zapła­ci­my 1,50 a nor­mal­ne 3 zł. Pod­wyż­ka wcho­dzi w życie od 1 mar­ca.

Kosz­ty miej­skiej komu­ni­ka­cji sta­le rosną. Dodat­ko­wo pan­de­mia bar­dzo moc­no ude­rzy­ła w nasze­go miej­skie­go prze­woź­ni­ka. Dla­te­go MZK po latach zde­cy­do­wał się na pod­wyż­kę cen bile­tów o kolej­no 20 i 40 gro­szy.

Bilet ulgo­wy kosz­to­wać będzie teraz 1,5 a nor­mal­ny 3 zł. Nowo­ścią będą bile­ty 2-prze­jaz­do­we w cenie 3,00 zł za bilet ulgo­wy i 6,00 zł za bilet nor­mal­ny. Bile­ty te będą dostęp­ne wyłącz­nie u kie­row­ców, po zli­kwi­do­wa­niu wydzie­lo­nych stref i przy­wró­ce­nia dys­try­bu­cji bile­tów u kie­row­ców.

Z obie­gu wyco­fa­ne zosta­ną kar­ne­ty 5- i 10-prze­jaz­do­we. Zmia­ny obej­mą tak­że bile­ty okre­so­we, tzn. wpro­wa­dzo­ne zosta­ną bile­ty okre­so­we imien­ne na jed­ną, dwie i na wszyst­kie linie, zli­kwi­do­wa­ne nato­miast zosta­ną bile­ty okre­so­we na oka­zi­cie­la i tra­so­wa­ne.

Jest też dobra wia­do­mość dla posia­da­czy elek­tro­nicz­ne­go bile­tu regu­lu­ją­cych opła­tę za prze­jazd za pomo­cą e-port­mo­net­ki. Tak zwa­na eMZet­Ka da pasa­że­ro­wi moż­li­wość otrzy­ma­nia zwro­tu czę­ści kwo­ty za prze­jazd. Wystar­czy „odbić” eMZet­Kę przy wej­ściu i wyj­ściu z pojaz­du, wte­dy auto­ma­tycz­nie zosta­nie zwró­co­na kwo­ta 0,20 zł w przy­pad­ku bile­tu nor­mal­ne­go i 0,10 zł w przy­pad­ku opła­ty ulgo­wej, tym samym opła­ta będzie wyno­si­ła ana­lo­gicz­nie 2,80 zł i 1,40 zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting