Centrum bioróżnorodności w walce o prestiżową nagrodę

Nowa inwe­sty­cja z osie­dla Azo­ta zosta­ła doce­nio­na przez Pol­ską Agen­cję Pra­so­wą. Kędzie­rzy­nia­nie mogą na nią gło­so­wać w spe­cjal­nym kon­kur­sie.

Cen­trum Ochro­ny Bio­róż­no­rod­no­ści, to boga­ty w oka­zy flo­ry ogród, zlo­ka­li­zo­wa­ny na oś. Azo­ty, w sąsiedz­twie Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skim Cen­trum Aktyw­no­ści „Wod­ne oKKo”. Usy­tu­owa­ny w cen­tral­nym miej­scu ogro­du plac z altan­ką ogro­do­wą oraz skal­ny amfi­te­atr są dosko­na­łym miej­scem do pro­wa­dze­nie zajęć edu­ka­cyj­nych z zakre­su bio­róż­no­rod­no­ści. Kil­ka­na­ście roz­sta­wio­nych ławek pozwa­la przyj­rzeć się z bli­ska roślin­no­ści, któ­ra w okre­sie kwit­nie­nia zachwy­ca swym pięk­nem i zapa­chem. Set­ki kwit­ną­cych roślin uprzy­jem­nia spa­cer alej­ka­mi ogro­du. Wie­czo­ro­wą porą o nastrój i bez­pie­czeń­stwo dba kli­ma­tycz­ne oświe­tle­nie oraz sys­tem moni­to­rin­gu. Ponad­to infra­struk­tu­ra jest dosto­so­wa­na do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i mają­cych pro­ble­my z poru­sza­niem się.

Inwe­sty­cja wal­czy o tytuł „Inwe­sty­cji z per­spek­ty­wą”. Kon­kurs na naj­cie­kaw­szy samo­rzą­do­wy pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny z Unii Euro­pej­skiej orga­ni­zo­wa­ny jest przez Pol­ską Agen­cję Pra­so­wą. Inter­ne­to­we gło­so­wa­nie już ruszy­ło.

Aby wes­przeć obiekt z nasze­go mia­sta nale­ży wejść na odpo­wied­nią stro­nę i odszu­kać na liście pro­jekt z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Po jego zazna­cze­niu trze­ba już tyl­ko zagło­so­wać kli­ka­jąc w odpo­wied­ni baner na dole stro­ny. Moż­na to robić codzien­nie.

Link do gło­so­wa­nia: https://europapnews.pap.pl/node/19524.

Gło­so­wa­nie potrwa do koń­ca grud­nia. Po Nowym Roku trzy pro­jek­ty z naj­wyż­szą licz­bą gło­sów nagro­dzo­ne zosta­ną sta­tu­et­ką „Inwe­sty­cja z per­spek­ty­wą”, a zdo­byw­cę pierw­sze­go miej­sca dodat­ko­wo odwie­dzi repor­ter Pol­skiej Agen­cji Pra­so­wej z kame­rą i udo­ku­men­tu­je zwy­cię­skie przed­się­wzię­cie. Wide­ore­la­cja z tej wizy­ty zosta­nie opu­bli­ko­wa­na na stro­nach PAP.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting