Cenne medale naszych uzdolnionych kulomiotów

Tobiasz Mazur i Jakub Korej­ba, zawod­ni­cy LUKS „Che­mi­ka”, wywal­czy­li srebr­ne krąż­ki na mistrzo­stwach Pol­ski U18U20 w pchnię­ciu kulą.

Kędzie­rzyn-Koź­le przed laty stał lek­ko­atle­ty­ką. Mło­dzi spor­tow­cy pró­bu­ją teraz nawią­zać do daw­nych mistrzów pokro­ju Hel­mu­ta Krie­ge­ra.

Do gro­na uty­tu­ło­wa­nych spor­tow­ców dołą­czy­li Tobiasz Mazur i Jakub Korej­ba. Zawod­ni­cy LUKS „Che­mi­ka” wywal­czy­li srebr­ne meda­le mistrzostw Pol­ski U18U20 w pchnię­ciu kulą.

W minio­ny week­end toruń­ska Are­na gości­ła mło­dych lek­ko­atle­tów z całej Pol­ski. W orga­ni­zo­wa­nych tam Halo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski U-18 i U-20 wzię­li udział naj­lep­si zawod­ni­cy mło­de­go poko­le­nia z całe­go kra­ju. Wśród nich byli tak­że repre­zen­tan­ci Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­rzy zali­czy­li bar­dzo uda­ne wystę­py. Dwóch naszych kulo­mio­tów zdo­by­ło srebr­ne meda­le, przy oka­zji popra­wia­jąc wła­sne rekor­dy życio­we. Tobiasz Mazur, star­tu­ją­cy w młod­szej gru­pie U18, pchnął kulę o wadze 5 kg na odle­głość 16,14 m. Z kolei Jakub Korej­ba w kate­go­rii U20 ważą­cą 6 kg kulę posłał na odle­głość 16,87 m.

Obo­je spor­tow­cy na co dzień są zawod­ni­ka­mi LUKS „Che­mik” Kędzie­rzyn-Koź­le i tre­nu­ją pod czuj­nym okiem Ada­ma Domi­na. Klub na szko­le­nie dzie­ci i mło­dzie­ży otrzy­mu­je dota­cję od gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting