Category: VIDEO

Wydawcy i autorzy po raz drugi na Kozielskim rynku — Targi Książki nad Odrą

Suk­ces ubie­gło­rocz­nych tar­gów książ­ki skło­nił orga­ni­za­to­rów, by po raz kolej­ny zor­ga­ni­zo­wać impre­zę, któ­ra jeśli będzie...

Józef Skrzek zagrał i zaśpiewał w Koźlu

W czwart­ko­wy wie­czór kościół pw. Wnie­bo­wstą­pie­nia NMP w Koź­lu wypeł­nio­ny był do ostat­nie­go miej­sca. Gościem spe­cjal­nym...

Niepełnosprawni chcą być samodzielni

Co kil­ka­na­ście minut jakiś rodzic dowia­du­je się, że jego dziec­ko jest nie­peł­no­spraw­ne; ma wadę roz­wo­jo­wą lub cięż­ką cho­ro­bę....

Wyplatali kosze i sieci rybackie w kozielskiej Baszcie

W pią­tek 11 maja Muzeum Zie­mi Koziel­skiej w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu zapro­si­ło do Basz­ty na warsz­ta­ty wypla­ta­nia sie­ci rybac­kich...

Biblioteka – Jubilatka obchodzi 70 – te urodziny

W czwar­tek 26 kwiet­nia hotel Soli­da­ris wypeł­ni­li goście przy­by­li na uro­czy­stą galę wień­czą­ca obcho­dy 70- lecia Miej­skiej Biblio­te­ki...

Na Targach Pracy w ofertach można było przebierać

XII Tar­gi Pra­cy i Edu­ka­cji zgro­ma­dzi­ły w tym roku rekor­do­wą licz­bę przed­się­bior­ców. Poten­cjal­nych pra­cow­ni­ków na...

17.387 długości basenu przepłynęli ku czci Jana Pawła II

Na kry­tej pły­wal­ni w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roze­gra­no VII Otwar­ty Memo­riał Pły­wac­ki ku czci Jana Paw­ła II zor­ga­ni­zo­wa­ny przez...

Pobiegli dla Jana Pawła II

2 kwiet­nia, po raz dru­gi, odbył się bieg ulicz­ny poświę­co­ny pamię­ci Jana Paw­ła II. Naj­lep­szym bie­ga­czem oka­zał się w tym roku Tomasz...

Lokalne biblioteki stają przed nowymi wyzwaniami

Jakie jest miej­sce współ­cze­snej publicz­nej biblio­te­ki miej­skiej i jej zada­nia? Czy wystar­czą otwar­te drzwi, aby poja­wi­li się...

Wielbiciele żeglarskich pieśni byli zachwyceni

W 1989 roku miło­śni­cy pio­sen­ki żeglar­skiej i szant sku­pie­ni wokół Klu­bu Żeglar­skie­go „Nauta” zor­ga­ni­zo­wa­li pierw­szy...

Protection Plugin made by Web Hosting