Category: VIDEO

Mieszkańcy miasta wybrali się na spacer po Koźlu z Powiatowym Konserwatorem Zabytków

Muzeum Zie­mi Koziel­skiej w dniu 30 sierp­nia zapro­si­ło miesz­kań­ców na prze­chadz­kę po mie­ście połą­czo­ną ze zwie­dza­nie zabyt­ków...

Pierwszy bieg z Koziołkiem ukończyło 166 uczestników

Do kalen­da­rza imprez bie­go­wych nasze­go mia­sta wpi­sa­no orga­ni­za­cję nowe­go bie­gu. I Bieg z Kozioł­kiem wystar­to­wał...

Wiły wianki i rzucały je do falującej wody…

23 czerw­ca na Przy­sta­ni Szkwał miesz­kań­cy nasze­go mia­sta licz­nie świę­to­wa­li naj­krót­szą noc w roku. To już szó­sta Noc...

Mariusz Szczygieł w Koźlu — spotkanie z kulturą czeską

Auto­ra „Got­tland” i „Zrób sobie raj” — Mariusz Szczy­gła — gości­ła w tym tygo­dniu Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na...

W wyścigu charytatywnym wystartowało ponad 300 kaczek

Wzo­rem innych miast 16 czerw­ca w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, po raz pierw­szy odbył się cha­ry­ta­tyw­ny wyścig kaczek. Głów­nym...

Posprzątali brzegi Odry i Kłodnicy, a później wypoczywali na pikniku ekologicznym

W nie­dzie­lę 10 czerw­ca, w godzi­nach poran­nych, roz­po­czę­ła się akcja sprzą­ta­nia brze­gów Odry i Kłod­ni­cy oraz likwi­da­cji...

Piknik z okazji 70-lecia Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”

Pik­nik rodzin­ny na tere­nach Hali Spor­to­wej „Azo­ty” zgro­ma­dził licz­nych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Impre­za roz­po­czę­ła się...

Indianie i kowboje zawładnęli Zespołem Szkół Specjalnych

Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu nauczy­cie­li i rodzi­ców powio­dło się przy­go­to­wa­nie wyjąt­ko­we­go Dnia Dziec­ka w Zespo­le Szkół...

Pierwsza część Dni Miasta za nami. Pogoda dopisała.

W tym roku pierw­szy dzień Dni Mia­sta zbiegł się z Dniem Dziec­ka i upły­nął przede wszyst­kim pod zna­kiem atrak­cji dla dzie­ci: tych...

Pobiegli ulicami Koźla w VIII Biegu Koziołków

27 maja, po raz ósmy z Koziel­skie­go ryn­ku wystar­to­wa­li uczest­ni­cy Bie­gu Kozioł­ków. Spor­to­we zma­ga­nia odby­wa­ły się na dwóch...

Protection Plugin made by Web Hosting