Category: AKTUALNOŚCI

Fatalna jakość powietrza w Kędzierzynie-Koźlu

Prze­kro­czo­ne są nor­my dla pyłów, pod­wyż­szo­ny jest też poziom ben­ze­nu. Zła infor­ma­cja dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la....

Zimowa opowieść w świątecznym nastroju

14 grud­nia dzie­ci z Przed­szko­la Publicz­ne­go nr 7 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapro­si­ły swo­ich naj­bliż­szych na spo­tka­nie pt.:...

Nowa drogeria w Kędzierzynie-Koźlu

Sklep fir­my Hebe został otwar­ty w pawi­lo­nie Car­re­fo­ura. Hebe to dro­ge­ria ofe­ru­ją­ca róż­no­rod­ny asor­ty­ment oraz pro­duk­ty...

Dilerowi z Cisowej grozi 8 lat więzienia

Poli­cja ujaw­ni­ła szcze­gó­ły gło­śnej akcji sprzed tygo­dnia. Por­tal tygodnik7dni.pl pisał o spra­wie w zeszły pią­tek. Doszło wte­dy...

Dyrektora szpitala poznamy dopiero po Nowym Roku

Wciąż nie wia­do­mo, czy wybra­na komi­sja kon­kur­so­wa może pro­ce­do­wać w takim skła­dzie. W skład komi­sji kon­kur­so­wej weszli:...

Jest decyzja w sprawie północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla

Mini­ster­stwo Infra­struk­tu­ry i Budow­nic­twa wpi­sa­ło tę inwe­sty­cję do tzw. pro­gra­mu budo­wy dróg. Jesz­cze za wcze­śnie na...

Szpital z nowym sprzętem za setki tysięcy i operacjami jednego dnia

Nie są jesz­cze spo­pu­la­ry­zo­wa­ne i nie ma ich nikt w woje­wódz­twie, pra­wie nikt, bo ma je już szpi­tal w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu,...

Kolejne inwestycje w szkoły na terenie Kędzierzyna-Koźla

Trzy pla­ców­ki zosta­ną docie­plo­ne. Dzię­ki temu zaosz­czę­dzą na ogrze­wa­niu. Szko­ły miej­skie i powia­to­we w ostat­nich latach...

PO razem z Nowosielską

Urzę­du­ją­ca pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska jesz­cze nie zde­cy­do­wa­ła, czy będzie się ubie­gać o reelek­cję pod szyl­dem...

W Kędzierzynie-Koźlu nie będzie okręgów jednomandatowych

Szy­ku­ją się duże zmia­ny w ordy­na­cji na przy­szło­rocz­ne wybo­ry samo­rzą­do­we. Osta­tecz­ny kształt ordy­na­cji nie jest jesz­cze...

Protection Plugin made by Web Hosting