Category: AKTUALNOŚCI

Są pieniądze na sfinansowanie hospicjum. Chodzi o miliony złotych

Uda­ło się pozy­skać na ten cel 4,7 mln zło­tych unij­nych środ­ków. Budo­wa hospi­cjum przy uli­cy Szy­ma­now­skie­go jest nie­co opóź­nio­na w...

Wiktor Chałupa odszedł na emeryturę

Komen­dan­ta uro­czy­ście poże­gna­li kole­dzy z pra­cy i samo­rzą­dow­cy. Wik­tor Cha­łu­pa jest absol­wen­tem Wyż­szej Szko­ły Poli­cji w...

Kozły Biznesu rozdane. Wielka gala w Komornie

Nagro­dy wrę­czo­no pod­czas V Balu Biz­ne­su na któ­rym spo­tka­li się przed­się­bior­cy, samo­rzą­dow­cy i dzia­ła­cze spo­łecz­ni. To była...

Podejrzewany o pedofilię pozostanie na wolności

Pro­ku­ra­tu­ra zasto­so­wa­ła wobec Patry­ka W. tak zwa­ne “środ­ki wol­no­ścio­we”. Ciąg dal­szy bul­wer­su­ją­cej spra­wy uję­cia...

Wiejskie szkoły w powiecie są zagrożone

Dwie pla­ców­ki mogą zostać zamknię­te w gmi­nie Cisek. Nie­ofi­cjal­nie mówi się też o innych samo­rzą­dach. Na radzie gmi­ny Cisek pod­ję­to...

Dwie ofiary sepsy w Kędzierzynie-Koźlu

To ratow­nik medycz­ny i uczeń jed­nej ze szkół na tere­nie mia­sta. O pierw­szej ofie­rze wia­do­mo nie­wie­le. To męż­czy­zna w śred­nim wie­ku,...

Palisz w domowym kominku? Miej się na baczności

Straż­ni­cy miej­scy mają już na wypo­sa­że­niu wil­got­no­ścio­mie­rze. Spraw­dzą, czy drew­no nie jest zbyt mokre. W świa­do­mo­ści...

Policja szuka tego mężczyzny. Rozpoznajesz go?

Jest podej­rze­wa­ny o kra­dzież alko­ho­lu i sło­dy­czy na kwo­tę ponad 700 zło­tych. Publi­ko­wa­nie wize­run­ków podej­rze­wa­nych o...

Aż pięciu kierowców z Kędzierzyna-Koźla straciło prawo jazdy

Taki jest bilans ostat­nie­go week­en­du. Wszy­scy za prze­kro­cze­nie pręd­ko­ści. Bez­pie­czeń­stwo na uli­cach Kędzie­rzy­na-Koź­la zosta­wia...

Dyskoteka na lodowisku. Za konsolą stanie DJ Seba

To wyjąt­ko­wa pro­po­zy­cja dla mło­dzie­ży, ale nie tyl­ko. Na łyż­wach moż­na nie tyl­ko jeź­dzić, ale rów­nież tań­czyć. Prze­ko­na­ją...

Protection Plugin made by Web Hosting