Category: AKTUALNOŚCI

Pożar na terenie Zakładów Azotowych

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych na tere­nie Zakła­dów doszło do duże­go poża­ru. Kłę­by dymu widzia­ne są z wie­lu kilo­me­trów. Do poża­ru...

Pożar w Kłodnicy. Ogień w garażu i budynku mieszkalnym

Do nie­bez­piecz­ne­go zda­rze­nia doszło dziś na uli­cy Kra­sic­kie­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Na razie nie wia­do­mo jak doszło do...

Fontanna przed pływalnią już uruchomiona

Dziś w połu­dnie z urzą­dzeń zaczę­ła try­skać woda. Wokół pły­wal­ni powsta­ły dwie fon­tan­ny, nowe sie­dzi­ska, ław­ki, a już nie­dłu­go...

Nauczyciele z Kędzierzyna-Koźla zabrali głos w sprawie strajku

Napi­sa­li list otwar­ty w któ­rym dekla­ru­ją kon­ty­nu­ację pro­te­stu w jego naj­ostrzej­szej for­mie. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu straj­ku­ją...

Wielki zlot pojazdów zabytkowych w Kędzierzynie-Koźlu

W śro­dę ostat­ni dzień zapi­sów na tą wyjąt­ko­wą para­dę, któ­ra odbę­dzie się 1 maja. Na tere­nie zajezd­ni zor­ga­ni­zo­wa­ny będzie Zlot...

Kędzierzyńskie szkoły wprowadzą lekcje w sobotę? Kurator mówi, że to niewykluczone

Opol­ski kura­tor Michał Siek mówił o takim sce­na­riu­szu na ponie­dział­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Dziś roz­po­czął się dru­gi tydzień...

Mówił do niej “mamo” i żądał 25 tysięcy złotych

Kolej­na pró­ba wyłu­dze­nia pie­nię­dzy meto­dą “na wnucz­ka” w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W ponie­dzia­łek kędzie­rzyń­ska poli­cja...

Na ulicy Kozielskiej spłonął autobus

Wszy­scy pasa­że­ro­wie w porę opu­ści­li pojazd. Dro­ga przez ponad godzi­nę była zablo­ko­wa­na. Auto­bus mar­ki Sola­ris prze­jeż­dżał przez...

Sejmowe sukcesy będą przepustką do Brukseli?

Poseł Kata­rzy­na Czo­cha­ra ener­gicz­nie przy­stą­pi­ła do kam­pa­nii wybor­czej. Za swój głów­ny atut uzna­je sku­tecz­ność w pra­cy dla...

Egzaminy gimnazjalne w Kędzierzynie-Koźlu odbędą się

Na razie pro­ble­my ze skom­ple­to­wa­niem nauczy­cie­li ma tyl­ko jed­na szko­ła, ale ucznio­wie zobo­wią­za­ni są do sta­wie­nia się na egza­min....

Protection Plugin made by Web Hosting