Category: AKTUALNOŚCI

Sporo pijanych kierowców na kędzierzyńskich drogach

Poli­cjan­ci mie­li spo­ro pra­cy pod­czas dłu­gie­go majo­we­go week­en­du. Majów­ka to czas wie­lu imprez, w tym tak­że tych moc­no...

Którędy będzie przebiegać łącznik nowej obwodnicy?

Mia­sto wybra­ło już wariant. Nie wia­do­mo jesz­cze, ile będzie kosz­to­wa­ła budo­wa dro­gi. Pół­noc­na obwod­ni­ca ma być goto­wa w cią­gu...

Wielki jubileusz 50-lecia MZK

Miej­ski prze­woź­nik zor­ga­ni­zo­wał dziś wie­le atrak­cji dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Odśpie­wa­niem “Ody do rado­ści”...

Od środy wracają rowery miejskie. Pierwsze 20 minut jazdy zawsze darmowe

Miło­śni­cy jed­no­śla­dów już zacie­ra­ją ręce. Czy zosta­nie pobi­ty zeszło­rocz­ny rekord? W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy­by­wa ście­żek...

To był trudny rok dla Grupy Azoty ZAK S.A., ale z zyskiem

Trud­ny rok cała Gru­pa Azo­ty zakoń­czy­ła z bli­sko 10 miliar­da­mi zł przy­cho­dów ze sprze­da­ży Gru­pa Azo­ty odno­to­wa­ła w 2018 roku...

Koniec utrudnień na ulicy Przyjaźni

Po dłu­gim week­en­dzie poło­żo­na zosta­nie war­stwa ście­ral­na asfal­tu. Cał­ko­wi­te zakoń­cze­nie prac pla­no­wa­ne jest na 10 maja....

Władysław Bartoszewski nie będzie patronem parku w Kędzierzynie-Koźlu

Decy­zję taką pod­ję­li rad­ni rady mia­sta. Zna­ny histo­ryk i publi­cy­sta praw­do­po­dob­nie zosta­nie jed­nak uho­no­ro­wa­ny w inny spo­sób....

Wielka parada zabytkowych samochodów już w środę

To będzie jed­na z atrak­cji jubi­le­uszu 50-lecia Miej­skie­go Zakła­du Komu­ni­ka­cyj­ne­go. Zapo­wia­da się na jed­no z naj­cie­kaw­szych...

Koreańczycy przyjechali rozmawiać o fabryce elektrolitu

Inwe­sto­rzy spo­tka­li się z wła­dza­mi mia­sta. Do spo­tka­nia doszło w sie­dzi­bie Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go Par­ku Prze­my­sło­we­go....

Maturzyści z Kędzierzyna-Koźla zostali sklasyfikowani

W związ­ku z tym będą mogli przy­stą­pić do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści bez uru­cha­mia­nia tzw. usta­wy matu­ral­nej. Kil­ka dni temu...

Protection Plugin made by Web Hosting