Category: AKTUALNOŚCI

Tężnia na osiedlu Piastów nie działa

Urząd mia­sta infor­mu­je, że zepsu­ła się pom­pa wod­na. Zła infor­ma­cja dla wszyst­kich, któ­rzy chcie­li się w naj­bliż­szych dniach...

Policja szuka chętnych do służby

Poda­nia moż­na już skła­dać tak­że na komen­dzie w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Minę­ły cza­sy, gdy mło­dzi męż­czyź­ni i kobie­ty...

Od czwartku wchodzi letni rozkład jazdy MZK

MZK uru­cha­mia “dzie­siąt­kę” na Dębo­wą. Licz­ba kur­sów nie­któ­rych innych linii zmniej­szy się. W czwar­tek ofi­cjal­nie roz­pocz­ną się...

Osuszyli śluzę w Słąwiecicach po raz pierwszy od 80 lat

Wody Pol­skie remon­tu­ją ślu­zy w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Obec­nie trwa­ją pra­ce na dwóch stop­niach wod­nych: Nowa Wieś...

Inwestor z Korei odkrył karty

Fir­ma Foosung wygra­ła prze­targ na zakup pra­wa użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go 20 hek­ta­rów na tak zwa­nym Polu Połu­dnio­wym. Dziś...

Powiat podpisze umowę na transport zbiorowy

Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski zawarł poro­zu­mie­nia ze wszyst­ki­mi gmi­na­mi w spra­wie finan­so­wa­nia trans­por­tu zbio­ro­we­go,...

Kędzierzynianie wyróżnieni za prace przy poszukiwaniu Żołnierzy Wyklętych

Rolę miesz­kań­ców nasze­go mia­sta w poszu­ki­wa­niu żoł­nie­rzy “Bart­ka” pod­kre­ślił prof. Krzysz­tof Szwa­grzyk z IPN....

Będzie bezpieczniej na ulicach Kędzierzyna-Koźla

Mia­sto, wzo­rem lat poprzed­nich, dofi­nan­su­je dodat­ko­we patro­le. Eks­per­ci od bez­pie­czeń­stwa nie mają wąt­pli­wo­ści, że zwięk­szo­ne...

Kozielski szpital w czołówce porodów na Opolszczyźnie

Rocz­nie rodzi się u nas 800 dzie­ci. To ponad dwa razy wię­cej, niż na wie­lu innych poro­dów­kach w regio­nie. Oddzia­ły...

Fala upałów w Kędzierzyn-Koźle. Będą kontrole służb

Obej­mą mię­dzy inny­mi tar­go­wi­ska i kąpie­li­ska, a nawet zakła­dy pra­cy. Wczo­raj (ponie­dzia­łek) w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu...

Protection Plugin made by Web Hosting