Category: AKTUALNOŚCI

Nie będzie remontu amfiteatru na Górze św. Anny

Jed­no z naj­chęt­niej wybie­ra­nych przez kędzie­rzy­nian miejsc week­en­do­we­go wypo­czyn­ku nie docze­ka się prze­bu­do­wy...

Nowy sprzęt dla kozielskiego szpitala

Tra­fił na oddział neo­na­to­lo­gii. Posłu­ży naj­młod­szym pacjen­tom. Koziel­ski szpi­tal powia­to­wy nale­ży do naj­le­piej wypo­sa­żo­nych...

Hospicjum gotowe. Czekaliśmy na nie wiele lat

Jesz­cze w tym roku pomoc uzy­ska­ją tu pierw­si pacjen­ci. To była jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych inwe­sty­cji ostat­nich...

W Kazachstanie mamy całkiem niemałą Polskę

Roz­mo­wa z Vio­let­tą Porow­ską, wice­wo­je­wo­dą opol­ską. – Nie­daw­no wró­ci­ła pani z Kazach­sta­nu gdzie odby­ły się wybo­ry...

Bus przyjedzie do wsi na telefon

Dzi­siaj (ponie­dzia­łek 1 lip­ca) wcho­dzi w życie nowa umo­wa na trans­port auto­bu­so­wy w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim....

Sabina Nowosielska nie musi się obawiać o poparcie rajców

Za udzie­le­niem abso­lu­to­rium pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la gło­so­wa­ło 14 z 23 rad­nych. To daje jej duży kom­fort rzą­dze­nia na...

W Kędzierzynie-Koźlu pieniądze z “500+” dostanie dodatkowe 2 tysiące dzieci

W Urzę­dzie Woje­wódz­kim odby­ła się kon­fe­ren­cje poświę­co­na roz­sze­rzo­ne­mu pro­gra­mo­wi rzą­do­we­mu. Pro­gram 500+ cie­szy się...

Uczniowie z “piątki” będą realizować unijne projekty z kolegami z Czech

PSP nr 5 pod­pi­sze umo­wę z jed­ną ze szkół z Oso­bla­hy. Dotych­czas mię­dzy­na­ro­do­we kon­tak­ty utrzy­my­wa­li głów­nie...

Do Żabki w Koźlu w kapturze nie wejdziesz

Wła­ści­ciel skle­pu wywie­sił sto­sow­ne ostrze­że­nie przed wej­ściem. Ma być prze­stro­gą dla zło­dziei. Kra­dzie­że skle­po­we to pla­ga,...

Kędzierzynianin bronią zmuszał kobietę do prostytucji

Zatrzy­ma­ne­mu męż­czyź­nie gro­zi do 10 lat wię­zie­nia. Do zatrzy­ma­nia doszło kil­ka dni temu, ale swo­je dzia­ła­nia poli­cjan­ci...

Protection Plugin made by Web Hosting