Category: AKTUALNOŚCI

Wyniki ogólnopolskie wyborów do Europarlamentu: PiS wygrywa

Na PiS gło­so­wa­ło 42,4% wybor­ców, na Koali­cję Euro­pej­ską 39,1%, na Wio­snę 6,6 %, Kon­fe­de­ra­cja 6,1 %, Kukiz’15 4,1% i Lewi­ca Razem 1,3%...

Katarzyna Czochara ma duże szanse na lepszy wynik od Sławomira Kłosowskiego

Według son­da­ży obec­nie zaj­mu­je trze­cie miej­sce na liście PiS. Wszyst­ko może się jed­nak zmie­nić do nie­dzie­li. Naj­now­szy son­daż dla...

Fala wezbraniowa dociera do powiatu kędzierzyńskiego

Naj­wyż­szy poziom Odry w Koź­lu będzie w nocy. Wie­czo­rem ner­wo­we chwi­le cze­ka­ją miesz­kań­ców Ciska i Bie­ra­wy. Oko­ło godzi­ny 16.00 w...

Emerytka z Kędzierzyna dała fałszywemu policjantowi 100 tysięcy złotych

Prze­stęp­cy byli tak zuchwa­li, że kaza­li jesz­cze kobie­cie iść do ban­ku po kolej­ne pie­nią­dze. W śro­dę do star­szej miesz­kan­ki...

Katarzyna Czochara przeciwna małżeństwom par homoseksualnych

Kan­dy­dat­ka PiS w wybo­rach do euro­par­la­men­tu mówi sta­now­czo: — Te spra­wy jasno okre­śla kon­sty­tu­cja. W koń­ców­ce kam­pa­nii...

Dobry pierwszy kwartał z zyskiem 47 mln zł dla Grupy Azoty ZAK S.A.

Gru­pa Azo­ty odno­to­wa­ła w I kw. 2019 roku skon­so­li­do­wa­ne przy­cho­dy ze sprze­da­ży na pozio­mie 3 365 mln zł, czy­li o 868 mln wię­cej...

Poseł Kukiz 15 Paweł Grabowski spotkał się z mieszkańcami w centrum miasta

– Zachę­cam do gło­so­wa­nia na urgru­po­wa­nie Kukiz 15 w naj­bliż­szych wybo­rach do euro­par­la­men­tu – mówił do miesz­kań­ców....

Katarzyna Czochara zdecydowanie przeciwko przyjmowaniu “uchodźców”

Kan­dy­dat­ka PiS w wybo­rach do euro­par­la­men­tu mówi, że pol­scy poli­ty­cy nie powin­ni się godzić na przyj­mo­wa­nie rze­ko­mych...

Nie żyje 26-letni pracowników jednej z firm chemicznych w Blachowni

Przy­czy­ny śmier­ci praw­do­po­dob­nie pozna­my dopie­ro za mie­siąc. Jak powie­dział dzien­ni­ka­rzom pro­ku­ra­tor rejo­no­wy Euge­niusz...

Czy wszechobecne reklamy znikną z ulic Kędzierzyna-Koźla?

W gmi­nie powo­ła­no zespół do spraw este­ty­za­cji mia­sta. Pro­blem wszech­obec­nych reklam i bil­l­bo­ar­dów ma wie­le miast Opolsz­czy­zny. W...

Protection Plugin made by Web Hosting