Category: AKTUALNOŚCI

Co dalej z kozielskim Tesco?

Spół­ka kolej­ny rok notu­je duża stra­tę finan­so­wą i likwi­du­je następ­ne skle­py w Pol­sce. Pol­ski oddział Tesco zakoń­czył rok...

Targowisko na Damrota znów otwarte

Kup­cy i klien­ci po bli­sko roku wró­ci­li na sta­re miej­sce. Jed­nym z klu­czo­wych czyn­ni­ków w han­dlu jest przy­zwy­cza­je­nie...

Są pieniądze na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la pod­pi­sa­ła umo­wę na prze­ka­za­nie 100 tys. zło­tych na ten cel. Wła­dze mia­sta jako jeden ze swo­ich...

Violetta Porowska ma być mocną lokomotywą opolskiej listy PiS do Sejmu

Wice­wo­je­wo­da opol­ska wystar­tu­je z pierw­sze­go miej­sca w naszym okrę­gu wybor­czym. - To jest dobra decy­zja — komen­tu­je jeden...

Jerzy Naszkiewicz otworzył biuro poselskie

Były szef biu­ra komu­ni­ka­cji kędzie­rzyń­skich Azo­tów, a obec­nie poseł na Sejm RP zapra­sza tam wszyst­kich miesz­kań­ców...

Koreański inwestor nie zaszkodzi naszemu środowisku

Takie zapew­nie­nia zło­żył przed­sta­wi­ciel fir­my Foosung, któ­ra w Bla­chow­ni chce zbu­do­wać fabry­kę elek­tro­li­tu. Każ­da duża...

Myśląc Polska, myślimy o Polakach

Roz­mo­wa z Vio­let­tą Porow­ską, prze­wod­ni­czą­cą woje­wódz­kich struk­tur PiS na Opolsz­czyź­nie. – Wspól­nie z ponad 300...

Parowóz wreszcie przyjedzie do Śródmieścia

Tuż po waka­cjach odno­wio­na zabyt­ko­wa loko­mo­ty­wa sta­nie na skwe­rze przy uli­cy Trau­gut­ta. Paro­wóz w cen­trum mia­sta ma być hoł­dem...

Otwarcie targowiska już w przyszły poniedziałek

Kup­cy po bli­sko roku wra­ca­ją na bazar przy uli­cy Dam­ro­ta. - Naresz­cie! — cie­szą się han­dlow­cy z Dam­ro­ta, któ­rzy przez wie­le...

Matka nieżyjącego noworodka usłyszała zarzut zabójstwa

Na jaw wycho­dzą kolej­ne fak­ty zwią­za­ne z tra­ge­dią w Gie­rał­to­wi­cach. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa...

Protection Plugin made by Web Hosting