Category: AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy boją się. “Przestępcy czają się pod naszymi domami”

Nasi czy­tel­ni­cy zgło­si­li nam kil­ka przy­pad­ków o podej­rza­nych zacho­wa­niach ano­ni­mo­wych ludzi, któ­rzy obser­wo­wa­li ich domy....

Kończy się wymiana lamp w Kędzierzynie-Koźlu

Dzię­ki temu mia­sto zaosz­czę­dzi dzie­siąt­ki tysię­cy zło­tych na wydat­kach na ener­gię elek­trycz­ną. - Powo­li koń­czy­my już wymia­nę...

Arrivę w Kędzierzynie-Koźlu ma zastąpić GTV Bus

Nowa fir­ma ma wozić miesz­kań­ców powia­tu od lip­ca. Wraz z koń­cem czerw­ca koń­czy dzia­łal­ność na naszym tere­nie fir­ma prze­wo­zo­wa...

Nasze miasto uznane “Perłą samorządu”

Kędzie­rzyn-Koź­le zajął pierw­sze miej­sce w pre­sti­żo­wym ran­kin­gu Dzien­ni­ka-Gaze­ty Praw­nej. Roz­ma­ite samo­rzą­do­we ple­bi­scy­ty...

Jest absolutorium dla zarządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Wstrzy­ma­ło się jedy­nie czte­rech rad­nych, jed­na prze­ciw, resz­ta była za. Abso­lu­to­rium to swo­ista cen­zur­ka wysta­wia­na do roku wła­dzy...

Znamy ceny biletów i datę otwarcia Wodnego oKKa

Szcze­gó­ły ujaw­ni­ła dziś dyrek­tor Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji. Base­ny zewnętrz­ne Wod­ne­go oKKa zosta­ną otwar­te już w...

Port Azoty to szansa na rozwój Kędzierzyna

Roz­mo­wa z dr. Bog­da­nem Tomasz­kiem, prze­wod­ni­czą­cym Rady Nad­zor­czej Gru­py Azo­ty ZAK S.A. - Nie wszy­scy wie­dzą, że na tere­nie Gru­py...

Dyrektor biura komunikacji ZAK będzie posłem

Jerzy Naszkie­wicz zastą­pi w par­la­men­cie Patry­ka Jakie­go, któ­ry zro­bił świet­ny wynik w euro­wy­bo­rach. Jaki to jedy­ny Opo­la­nin, któ­ry...

W Kędzierzynie-Koźlu wygrywa Koalicja Obywatelska. Andrzej Buła jednak bez mandatu

Zagło­so­wa­ło na nią 9337 wybor­ców. To o bli­sko trzy tysią­ce wię­cej, niż dosta­ło PiS. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu nie było nie­spo­dzian­ki....

Patryk Jaki z Pis i Andrzej Buła w Europarlamencie

Dwóch Opo­lan dosta­ło się do euro­par­la­men­tu. To Patryk Jaki i Andrzej Buła. Nie­spo­dzian­ką jest suk­ces mar­szał­ka Opolsz­czy­zny....

Protection Plugin made by Web Hosting