Category: AKTUALNOŚCI

Za próbę podpalenia bloku na Koszykowej grozi mu do 10 lat

Jest akt oskar­że­nia prze­ciw­ko Damia­no­wi O., któ­ry zimą rzu­cił kok­taj­lem Moło­to­wa w budy­nek na osie­dlu Pogo­rze­lec. Akt...

Lada dzień ruszy przebudowa kozielskiego szpitala

Inwe­sty­cja obej­mu­je mię­dzy inny­mi prze­bu­do­wę blo­ku ope­ra­cyj­ne­go oraz OIOM. Więk­szość pie­nię­dzy na ten cel pocho­dzi z Unii....

Trwa nabór do policji — dokumenty można złożyć na miejscu

Służ­ba w poli­cji wią­że się z wie­lo­ma pro­fi­ta­mi, ale i wyma­ga­nia­mi. Dla­te­go sam pro­ces rekru­ta­cji jest...

Violetta Porowska: kolejki do zabiegów zmniejszyły się

Znie­sio­no limi­ty na ope­ra­cje usu­nię­cia zaćmy, rezo­nans magne­tycz­ny i tomo­gra­fię kom­pu­te­ro­wą – poin­for­mo­wa­ła...

Brygida Kolenda-Łabuś do Senatu. Co z Węgrzynem?

Była posłan­ka i wice­pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la praw­do­po­dob­nie wystar­tu­je w wybo­rach do izby wyż­szej. Szef Plat­for­my...

Izabela Migocz z “Wiosny” na „trójkę” opolskiej listy Platformy

Dyrek­tor­ka biblio­te­ki ma szan­sę na obję­cie man­da­tu posła. Zarząd kra­jo­wy Plat­for­my zatwier­dził we wto­rek lide­rów list Koali­cji...

Kędzierzyn-Koźle uczci pamięć warszawskich powstańców

1 sierp­nia w mie­ście zawy­ją syre­ny. Miesz­kań­cy zbio­rą się tak­że na Ron­dzie Pilec­kie­go. Jak poin­for­mo­wał Urząd Woje­wódz­ki...

Kędzierzyn dostanie ponad 2 mln zł z Unii na tereny zielone

Pie­nią­dze zosta­ną prze­zna­czo­ne na tzw. ochro­nę bio­róż­no­rod­no­ści. Ochro­na bio­róż­no­rod­no­ści to inny­mi sło­wy...

Są mieszkania dla potrzebujących w Kędzierzynie-Koźlu

Żeby dostać przy­dział, trze­ba jed­nak mieć pie­nią­dze na remont. Jesz­cze kil­ka lat temu kolej­ka ocze­ku­ją­cych na miesz­ka­nie komu­nal­ne...

Będzie drugi internat w Kędzierzynie-Koźlu

W naszym mie­ście chce się uczyć coraz wię­cej mło­dych osób z tere­nu całe­go woje­wódz­twa. Kędzie­rzyn-Koź­le od zawsze przy­cią­gał do...

Protection Plugin made by Web Hosting