Category: AKTUALNOŚCI

Radni żądają wyjaśnień w sprawie al. Jana Pawła II

Ujaw­nie­nie, że war­stwa asfal­tu jest o 20 pro­cent cień­sza niż zakła­dał pro­jekt wywo­ła­ło lawi­nę pytań do ludzi pre­zy­dent Sabi­ny...

Darmowe rowery będą także w gminie Polska Cerekiew

Wypo­ży­czal­nia jed­no­śla­dów powsta­nie przy wie­lo­funk­cyj­nym ośrod­ku w Zakrzo­wie. Będzie zachę­ca­ła do korzy­sta­nia z nowej...

Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo?

Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo?

Michał Nowak, zwo­len­nik przyj­mo­wa­nia uchodź­ców z kra­jów muzuł­mań­skich i uczest­nik anty­rzą­do­wych pro­te­stów...

» Takie odwierty ukazują prawdę – mówi radny Masalski.

Fuszerka na Jana Pawła II! Warstwa asfaltu jest za cienka

Gru­bość war­stwy masy bitu­micz­nej na zmo­der­ni­zo­wa­nym odcin­ku powin­na – według pro­jek­tu – wyno­sić 22 cm. Ale wyla­no zale­d­wie 17,5...

Ale absurd! Kupili donice za 30 tys. zl!

Ale absurd! Kupili donice za 30 tys. zl!

Hor­ren­dal­ne wydat­ki na kwiat­ki sta­ją się zna­kiem roz­po­znaw­czym rzą­dów pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej. Nie pozo­sta­nie nam po jej...

Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Mia­sto uzna­ło, że nie ma potrze­by orga­ni­zo­wa­nia ple­ne­ro­wej impre­zy z oka­zji nadej­ścia nowe­go roku. Miesz­kań­cy żału­ją, że...

Grzegorz Peczkis został szefem lokalnego PiS

Sena­tor pokie­ru­je struk­tu­ra­mi Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści i popro­wa­dzi je do przy­szło­rocz­nych wybo­rów samo­rzą­do­wych....

Te święta niestety będą dla nas droższe. Ceny idą w górę

W kędzie­rzyń­skich skle­pach już widać pod­wyż­ki, a będą więk­sze. Żyw­ność od stycz­nia zdro­ża­ła w sumie już o czte­ry...

Kukiz’15 będzie bronić JOW-ów, także w Kędzierzynie-Koźlu

Lider ugru­po­wa­nia Paweł Kukiz zor­ga­ni­zo­wał w Opo­lu kon­fe­ren­cję na któ­rej sprze­ci­wiał się „upar­tyj­nie­niu pań­stwa”. –...

Znakowanie psów ma być obowiązkowe

Szy­ku­ją się dale­ko idą­ce zmia­ny w usta­wie o ochro­nie zwie­rząt. Kędzie­rzy­nia­nie podzie­li­li się w oce­nie pomy­słów....

Protection Plugin made by Web Hosting