Category: AKTUALNOŚCI

Do pożaru pojadą nowymi autami

Stra­ża­cy z Więk­szyc i Łan otrzy­ma­li samo­cho­dy, któ­re zastą­pią wysłu­żo­ny sprzęt. Kupio­no je za pie­nią­dze...

Miasto i region skorzystały na „dobrej zmianie” w Warszawie

Przy­wró­ce­nie żeglow­no­ści Odrze, zapew­nie­nie fun­du­szy na remont linii kole­jo­wej Kędzie­rzyn-Koź­le – Opo­le i budo­wę obwod­ni­cy...

rondo reńska wieś

Cztery firmy chcą budować rondo w Reńskiej Wsi

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że ocze­ki­wa­na od wie­lu lat inwe­sty­cja jed­nak zosta­nie zre­ali­zo­wa­na. Do prze­tar­gu na prze­bu­do­wę dro­gi...

Jest opóźnienie z budową ronda i przebudową alei Jana Pawła II

Jest opóźnienie z budową ronda i przebudową alei Jana Pawła II

Har­mo­no­gram zakła­dał, że w listo­pa­dzie pra­ce będą już goto­we. Ale na budo­wie jest kil­ku­ty­go­dnio­wy poślizg. Dener­wu­je to...

Prokuratura znów będzie badać sprawę benzenu

Prokuratura znów będzie badać sprawę benzenu

Donie­sie­nie do pro­ku­ra­tu­ry zło­żył urząd mia­sta. Poprzed­nie docho­dze­nie zosta­ło umo­rzo­ne. To reak­cja na prze­kro­cze­nie norm...

Protection Plugin made by Web Hosting