Category: AKTUALNOŚCI

Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Nie będzie wspólnego Sylwestra w Kędzierzynie

Mia­sto uzna­ło, że nie ma potrze­by orga­ni­zo­wa­nia ple­ne­ro­wej impre­zy z oka­zji nadej­ścia nowe­go roku. Miesz­kań­cy żału­ją, że...

Grzegorz Peczkis został szefem lokalnego PiS

Sena­tor pokie­ru­je struk­tu­ra­mi Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści i popro­wa­dzi je do przy­szło­rocz­nych wybo­rów samo­rzą­do­wych....

Te święta niestety będą dla nas droższe. Ceny idą w górę

W kędzie­rzyń­skich skle­pach już widać pod­wyż­ki, a będą więk­sze. Żyw­ność od stycz­nia zdro­ża­ła w sumie już o czte­ry...

Kukiz’15 będzie bronić JOW-ów, także w Kędzierzynie-Koźlu

Lider ugru­po­wa­nia Paweł Kukiz zor­ga­ni­zo­wał w Opo­lu kon­fe­ren­cję na któ­rej sprze­ci­wiał się „upar­tyj­nie­niu pań­stwa”. –...

Do pożaru pojadą nowymi autami

Stra­ża­cy z Więk­szyc i Łan otrzy­ma­li samo­cho­dy, któ­re zastą­pią wysłu­żo­ny sprzęt. Kupio­no je za pie­nią­dze...

Miasto i region skorzystały na „dobrej zmianie” w Warszawie

Przy­wró­ce­nie żeglow­no­ści Odrze, zapew­nie­nie fun­du­szy na remont linii kole­jo­wej Kędzie­rzyn-Koź­le – Opo­le i budo­wę obwod­ni­cy...

rondo reńska wieś

Cztery firmy chcą budować rondo w Reńskiej Wsi

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że ocze­ki­wa­na od wie­lu lat inwe­sty­cja jed­nak zosta­nie zre­ali­zo­wa­na. Do prze­tar­gu na prze­bu­do­wę dro­gi...

Jest opóźnienie z budową ronda i przebudową alei Jana Pawła II

Jest opóźnienie z budową ronda i przebudową alei Jana Pawła II

Har­mo­no­gram zakła­dał, że w listo­pa­dzie pra­ce będą już goto­we. Ale na budo­wie jest kil­ku­ty­go­dnio­wy poślizg. Dener­wu­je to...

Prokuratura znów będzie badać sprawę benzenu

Prokuratura znów będzie badać sprawę benzenu

Donie­sie­nie do pro­ku­ra­tu­ry zło­żył urząd mia­sta. Poprzed­nie docho­dze­nie zosta­ło umo­rzo­ne. To reak­cja na prze­kro­cze­nie norm...

Protection Plugin made by Web Hosting