AKTUALNOŚCI | 7DNI - Part 129 AKTUALNOŚCI - Strona 129 - 7DNI

Category: AKTUALNOŚCI

Koniec sezonu żeglugowego na Odrze i Kanale Gliwickim

Rze­ka i kanał mają zostać zamknię­te dla żeglu­gi 23 grud­nia. To był jed­nak bar­dzo uda­ny rok dla tej bran­ży trans­por­tu. Regio­nal­ny...

Urząd miasta zdecydował. Wyda 25 tys. zł na tablety dla radnych!

Zakup urzą­dzeń mobil­nych dla naszych samo­rzą­dow­ców będzie spo­ro kosz­to­wał. Ale wła­dze gmi­ny twier­dzą, że war­to. O tym, że magi­strat...

Wielka atrakcja świąteczna w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Trwa budowa żywej szopki

Powsta­je ona w Dzier­go­wi­cach, będzie goto­wa przed wigi­lią. Część miesz­kań­ców powia­tu odwie­dzi­ła szop­kę już rok temu, kto tego nie...

Ważna informacja dla rodzin z Kędzierzyna-Koźla, które pobierają “500+”

Mini­ster­stwo rodzi­ny zaape­lo­wa­ło m.in. do naszej gmi­ny o wypła­tę świad­cze­nia przed świę­ta­mi. Pie­nią­dze w ramach...

Jeśli zobaczysz padłego dzika — natychmiast zgłoś to służbom

W związ­ku z zagro­że­niem afry­kań­skim pomo­rem świń (ASF) zaostrza­ne są dzia­ła­nia pre­wen­cyj­ne. Służ­by wete­ry­na­ryj­ne...

Fatalna jakość powietrza w Kędzierzynie-Koźlu

Prze­kro­czo­ne są nor­my dla pyłów, pod­wyż­szo­ny jest też poziom ben­ze­nu. Zła infor­ma­cja dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la....

Zimowa opowieść w świątecznym nastroju

14 grud­nia dzie­ci z Przed­szko­la Publicz­ne­go nr 7 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapro­si­ły swo­ich naj­bliż­szych na spo­tka­nie pt.:...

Nowa drogeria w Kędzierzynie-Koźlu

Sklep fir­my Hebe został otwar­ty w pawi­lo­nie Car­re­fo­ura. Hebe to dro­ge­ria ofe­ru­ją­ca róż­no­rod­ny asor­ty­ment oraz pro­duk­ty...

Dilerowi z Cisowej grozi 8 lat więzienia

Poli­cja ujaw­ni­ła szcze­gó­ły gło­śnej akcji sprzed tygo­dnia. Por­tal tygodnik7dni.pl pisał o spra­wie w zeszły pią­tek. Doszło wte­dy...

Dyrektora szpitala poznamy dopiero po Nowym Roku

Wciąż nie wia­do­mo, czy wybra­na komi­sja kon­kur­so­wa może pro­ce­do­wać w takim skła­dzie. W skład komi­sji kon­kur­so­wej weszli:...

Protection Plugin made by Web Hosting