AKTUALNOŚCI | 7DNI - Part 127 AKTUALNOŚCI - Strona 127 - 7DNI

Category: AKTUALNOŚCI

Przybywa pijanych na kędzierzyńskich drogach

W ostat­nich kil­ku dniach zatrzy­ma­no pię­ciu nie­trzeź­wych kie­row­ców w naszym powie­cie. Jeden spo­wo­do­wał wypa­dek, inny znie­wa­żył...

Finał Szlachetnej Paczki w Kędzierzynie-Koźlu

W ten week­end 35 rodzin z nasze­go powia­tu otrzy­ma pre­zen­ty świą­tecz­ne w ramach ogól­no­pol­skiej akcji Szla­chet­na Pacz­ka. Dla...

Prokuratura znów będzie badać sprawę benzenu

Magistrat ostrzega przed “niebezpiecznymi zmianami” w samorządach. Polityczny manifest?

Magi­strat ostrze­ga przed “nie­bez­piecz­ny­mi zmia­na­mi” w samo­rzą­dach. Poli­tycz­ny mani­fest? Urząd Mia­sta...

Komendant straży miejskiej zrezygnował ze stanowiska

Dymi­sja zbie­gła się w cza­sie z pro­ku­ra­tor­skim śledz­twem doty­czą­cym  rze­ko­me­go gnę­bie­nia sze­re­go­wych...

Po akcji z narkotykami policjant trafił do szpitala

Na osie­dlu Ciso­wa zatrzy­ma­no dwóch męż­czyzn, któ­rzy naru­szy­li nie­ty­kal­ność funk­cjo­na­riu­sza i są zamie­sza­ni w upra­wę...

Platforma dokręca śrubę mieszkańcom i podnosi podatki

W przy­szłym roku w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wzro­sną podat­ki od nie­ru­cho­mo­ści. Nici jed­nak ze spe­cjal­nej pod­wyż­ki dla mar­ke­tów....

Być może przed świętami poznamy dyrektora szpitala

Marek Sta­szew­ski zakoń­czył już pra­cę na tym sta­no­wi­sku. Spe­cjal­na komi­sja pra­cu­je nad wyło­nie­niem nowe­go dyrek­to­ra ZOZ....

Radni żądają wyjaśnień w sprawie al. Jana Pawła II

Ujaw­nie­nie, że war­stwa asfal­tu jest o 20 pro­cent cień­sza niż zakła­dał pro­jekt wywo­ła­ło lawi­nę pytań do ludzi pre­zy­dent Sabi­ny...

Darmowe rowery będą także w gminie Polska Cerekiew

Wypo­ży­czal­nia jed­no­śla­dów powsta­nie przy wie­lo­funk­cyj­nym ośrod­ku w Zakrzo­wie. Będzie zachę­ca­ła do korzy­sta­nia z nowej...

Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo?

Platforma skręci jeszcze bardziej w lewo?

Michał Nowak, zwo­len­nik przyj­mo­wa­nia uchodź­ców z kra­jów muzuł­mań­skich i uczest­nik anty­rzą­do­wych pro­te­stów...

Protection Plugin made by Web Hosting