AKTUALNOŚCI | 7DNI - Part 126 AKTUALNOŚCI - Strona 126 - 7DNI

Category: AKTUALNOŚCI

Jest opóźnienie z budową ronda i przebudową alei Jana Pawła II

Aleję Jana Pawła II czeka kolejna przebudowa

Mia­sto chce odno­wić odci­nek od skrzy­żo­wa­nia z ul. Woj­ska Pol­skie­go do począt­ku osie­dla Pia­stów. Miesz­kań­cy...

Sprawa przebudowy alei Jana Pawła II trafiła już do prokuratury

Donie­sie­nie zło­żył sena­tor Grze­gorz Pecz­kis. Par­la­men­ta­rzy­sta PiS z Kędzie­rzy­na-Koź­la poin­for­mo­wał o tym na...

Sprawdź, czy wojsko nie upomina się o ciebie

W okre­sie od 30 stycz­nia do 13 lute­go codzien­nie o godz. ósmej (z wyjąt­kiem dni wol­nych od pra­cy) w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu przy ul....

» Takie odwierty ukazują prawdę – mówi radny Masalski.

Za al. Jana Pawła II urzędnicy powinni trafić do prokuratury

Do takich wnio­sków doszedł zespół kon­tro­l­ny rady mia­sta, bada­ją­cy prze­bieg naj­waż­niej­szej miej­skiej inwe­sty­cji dro­go­wej...

Znamy założenia nowego projektu Wodnego oKKa

Zjeż­dżal­nia będzie krót­sza niż pla­no­wa­no, zadzi­wia­ją­co mało ma być tak­że toa­let. Atrak­cja: rytu­ał sau­no­wy. Nowy pro­jekt...

Komisja wybrała nowego dyrektora szpitala

Jaro­sław Koń­czy­ło zosta­nie nowym dyrek­to­rem szpi­ta­la w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Dziś komi­sja kon­kur­so­wa tę kan­dy­da­tu­rę...

PKP sprzedaje mieszkania w Kędzierzynie-Koźlu

Ceny wywo­ław­cze zaczy­na­ją się od kwot mniej­szych niż 100 tys. zł. Pol­skie Kole­je Pań­stwo­we dys­po­nu­ją spo­rą licz­bą...

Jest nowy komendant Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Został nim Alek­sy Pta­szyń­ski, opol­ski poli­cjant. Wygrał on rywa­li­za­cję z sze­ścior­giem kontr­kan­dy­da­tów. Wakat na sta­no­wi­sku...

Ukrywał się przed policją. Podszedł po papierosa do… funkcjonariusza

Poli­cjant roz­po­znał poszu­ki­wa­ne­go i go zatrzy­mał. Do nie­co­dzien­ne­go zda­rze­nia doszło kil­ka dni temu...

Miasto zapłaciło już 3 mln zł za budowę basenów w Azotach. Nawet jest już dyrektor aquaparku.

Wybra­no też kie­row­ni­ka kom­plek­su „Wod­ne oKKo”, cho­ciaż budo­wa zosta­ła wstrzy­ma­na, o czym infor­mo­wa­li­śmy już tydzień temu....

Protection Plugin made by Web Hosting