Category: SPORT

Rusza Biały Orlik

Lodo­wi­sko jest czyn­ne od piąt­ku. Co waż­ne, czyn­na jest tak­że wypo­ży­czal­nia łyżew. Przed laty miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogli...

Kolejne sukcesy kędzierzyńskich pływaków

Zawod­ni­cy MMKS Kędzie­rzyn-Koź­le bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­li się pod­czas fina­łu Woje­wódz­kiej Ligi Miast Opolsz­czy­zny. Odby­ły się...

Chemik Kędzierzyn zwycięzcą Ligi Niepodległości

Patrio­tycz­ny tur­niej zor­ga­ni­zo­wa­no na sta­dio­nie Kuź­nicz­ka. Wzię­ły w nim udział dru­ży­ny z całe­go woje­wódz­twa....

Za kilka dni otwarcie nowego skateparku

Obiekt przy alei Jana Paw­ła Ii został grun­to­wa­nie zmo­der­ni­zo­wa­ny. Nie­dłu­go podob­ne ram­py zosta­ną zamon­to­wa­ne tak­że...

W niedzielę na Kużniczce finał “Ligi Niepodległości”

Nie­ste­ty, pod­su­mo­wa­nie tego pre­sti­żo­we­go tur­nie­ju mło­dzie­żo­we­go zosta­nie roze­gra­ny bez kibi­ców. War­to jed­nak ści­skać...

Niepełnosprawni sportowcy wsparli swojego kolegę

Dru­ży­na pły­wac­ka SONI posta­no­wi­ła w nie­co­dzien­ny spo­sób wes­przeć kil­ku­let­nie­go, cięż­ko cho­re­go Kubę. To wspa­nia­ła...

Koronawirus w Grupie Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Najbliższy mecz przełożony

Infor­ma­cję o kło­po­tach zdro­wot­nych podał sam klub. Nie ujaw­nia jed­nak nazwisk osób bądź oso­by, któ­rych doty­czy zaka­że­nie....

Liga Niepodległości wkracza w decydującą fazę

Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Che­mi­ka to nie tyl­ko spor­to­wa rywa­li­za­cja, ale rów­nież pro­mo­cja...

Wielki sukces piłkarzy Chemika. Pokonali Barcę i zdobyli puchar

Mło­dzi pił­ka­rze Aka­de­mii Pił­kar­skiej Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. wzię­li udział...

Rośnie nam nowy, lekkoatletyczny mistrz

Jakub Bujak sko­czył 202 cm i wywal­czył brą­zo­wy medal w sko­ku wzwyż pod­czas lek­ko­atle­tycz­nych mistrzostw Pol­ski U23. Zdo­był też...

Protection Plugin made by Web Hosting