Category: SPORT

Bartłomiej Mróz: Zrobię wszystko by mieć medal!

Debiut dys­cy­pli­ny, debiut kędzie­rzy­nia­ni­na Bart­ka Mro­za i wiel­ka szan­sa na medal. Nasz para­bad­min­to­ni­sta opo­wie­dział nam...

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ze zwiększonym finansowaniem

Głów­ny spon­sor klu­bu Gru­pa Azo­ty ZAK S.A. od tego roku zwięk­szył war­tość finan­so­wa­nia klu­bu o bli­sko 10 pro­cent. W związ­ku...

Zawodnicy naszego klubu wygrali swoje walki

W Gli­wi­cach odbył się pre­sti­żo­wy i sil­nie obsa­dzo­ny tur­niej PZO Boxing 6. Zor­ga­ni­zo­wa­no 30 walk z udzia­łem pię­ścia­rzy...

Bokser Chemika Kędzierzyn-Koźle zwyciężył na bardzo dobrze obsadzonym turnieju

“Kamil Kry­siak — zawod­nik sek­cji­ bok­ser­skiej Che­mi­ka — wygrał jed­no głośnie na punk­ty wal­kę na PZO BOXING DAY 5 w...

Wielkie granie w siatkówkę plażową na Kuźniczce

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji zapra­sza do udzia­łu w Mistrzo­stwach Mia­sta Ama­to­rów w siat­ków­ce pla­żo­wej pod...

Kędzierzyn-Koźle zaczyna walkę o miano rowerowej stolicy polski

Od 1 czerw­ca nasze rowe­ro­we podró­że mogą pro­mo­wać mia­sto. Wystar­czy do tego apli­ka­cja i chę­ci do jaz­dy. Kędzie­rzyn-Koź­le od...

Kędzierzyn-Koźle stolicą biegową Opolszczyzny

Bieg Kozioł­ków otwo­rzył tego­rocz­ne Grand Prix mia­sta. Uli­ce koziel­skiej sta­rów­ki sta­ły się miej­scem rywa­li­za­cji bli­sko pół...

Śliwka na europejskim torcie

Sobo­ta, 1 maja 2021 roku prze­szła do histo­rii kędzie­rzyń­skiej siat­ków­ki. Dru­ży­na stwo­rzo­na przez tre­ner­sko-pre­ze­sow­ski duet...

Kolejny sukces Żanety Skowrońskiej-Kozubik

Zawod­nicz­ka LKJ Lewa­da zwy­cię­ży­ła w kon­kur­sie dużej ron­dy — Grand Prix Fre­esty­le. Nasza uta­len­to­wa­na zawod­nicz­ka...

Uwaga! Zapisy za XI edycję Biegu Koziołków nadal trwają do 30 kwietnia!

Protection Plugin made by Web Hosting