Category: SPORT

Akademia piłkarska Chemika w finale turnieju Tauron

W czwar­tek dru­ży­na z nasze­go mia­sta roze­gra decy­du­ją­ce mecze. Już nie­dłu­go kil­ku mło­dych zawod­ni­ków Che­mi­ka ma tra­fić na...

Mistrzostwa miasta amatorów w badmintonie

Wto­rek to ostat­ni dzień na zapi­sy. Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny jest przez Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji, a patro­nat nad nim...

Nie straszny im nawet… Szerszeń.

W zale­głym meczu pierw­szej kolej­ki Plu­sLi­gi, Gru­pa Azo­ty ZAKSA ode­sła­ła do domu benia­min­ka. Ślepsk Suwał­ki oka­zał się za Mal(y)ow na...

Nowy sezon, nowy trener, nowy sztab

Choć do roz­po­czę­cia siat­kar­skiej Plu­sLi­gi jesz­cze dale­ko, to pre­zes ZAKSY już przed­sta­wił nowy sztab szko­le­nio­wy z Niko­lą...

Nik” prywatnie

Posta­no­wi­li­śmy nie­co bli­żej przed­sta­wić naszym kibi­com nowe­go tre­ne­ra ZAKSY Niko­lę Grbi­ća. Jaki jest? Co lubi, zjeść? Jakich ma...

Zdravo, Nikola!

Serb­ska bom­ba spa­dła na Kędzie­rzyn! Jak ogło­si­ły wczo­raj wła­dze ZAKSY, mistrzów Pol­ski w nowym sezo­nie popro­wa­dzi Niko­la Grbić!...

Młodzi piłkarze z “Dziewiątki powalczą w wojewódzkim finale dużego turnieju

We wto­rek w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roze­gra­no pół­fi­nał woje­wódz­ki w mini pił­ce noż­nej chłop­ców (rocz­nik 2006 i mł.)....

Arrivederci Andrea

Andrea Gar­di­ni wra­ca do Włoch! Tre­ner ZAKSY po dwóch latach spę­dzo­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zde­cy­do­wał, że opu­ści nasze mia­sto,...

Piłkarze i piłkarki “dziewiątki” z sukcesami na Igrzyskach Dzieci

Mło­dzi fut­bo­li­ści dobrze zapre­zen­to­wa­li się pod­czas roz­gry­wek powia­to­wych. W ponie­dzia­łek (6.05) odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu...

Spod kroplówki po złotą koronę

Po roku nie­obec­no­ści ZAKSA znów sie­dzi na tro­nie Plu­sLi­gi! W ostat­nią sobo­tę hala Azo­ty osza­la­ła! Nasi siat­ka­rze wygra­li 3:1...

Protection Plugin made by Web Hosting