SPORT | 7DNI - Part 3 SPORT - Strona 3 - 7DNI

Category: SPORT

Chemik Kędzierzyn-Koźle mistrzem Ślonskiej Ligi 2020

Zawod­ni­cy naszej aka­de­mii pił­kar­skiej pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. znów udo­wod­ni­li swój pry­mat. Tym razem na moc­no obsa­dzo­nym...

Kędzierzyńskie Orliki i stadiony już czynne. Można też korzystać ze skateparku

MOSiR otwo­rzył naj­waż­niej­sze obiek­ty spor­to­we w mie­ście. Miesz­kań­ców muszą się jed­nak sto­so­wać do zasad bez­pie­czeń­stwa....

Mistrzostwa Miasta Amatorów w siatkówce zakończone

Decy­zję taką pod­jął Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­cji. Mistrzem został ETP TP-Elbud Kędzie­rzyn-Koź­le. Nie­ste­ty, pan­de­mia...

MOSiR zaprasza na zajęcia on-line

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na zaję­cia fit­ness onli­ne. Spe­cjal­nie...

Szukasz kontaktu z towarzystwem sportowym z Kędzierzyna-Koźla? Tu masz pełną listę

Po ogól­no­pol­skiej kwa­ran­tan­nie wie­lu z nas wró­ci do aktyw­ne­go upra­wia­nia spor­tu. Wte­dy baza danych miej­sco­wych klu­bów bar­dzo...

Plastikowe złoto ZAKSY

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa zabi­ła Plu­sLi­gę. Zarząd Pol­skiej Ligi Siat­ków­ki posta­no­wił zakoń­czyć roz­gryw­ki sezo­nu 2019/20 bez...

Przegrali w pustej hali

ZAKSA nie potra­fi­ła poko­nać po raz dru­gi Kuzbas­su Keme­ro­wa i w pustej hali Azo­ty odpa­dła z roz­gry­wek Ligi Mistrzów. - Dziś...

ZAKSA — Kuzbass w pustej Hali Azoty

Decy­du­ją­cy o awan­sie do pół­fi­na­łu Ligi Mistrzów mecz ZAKSY z Kuzbas­sem Keme­ro­wo odbę­dzie się bez publicz­no­ści w hali…...

Jak Semeniuk ustrzelił niedźwiedzia

ZAKSA wygra­ła w lidze 3:2 z Tre­flem Gdańsk i nie był to wiel­ki suk­ces. Trzy dni póź­niej iden­tycz­ny wynik osią­gnię­ty...

ZAKSA goli na zero

Tego się wszy­scy spo­dzie­wa­li . W ostat­nią śro­dę siat­ka­rze ZAKSY wygra­li 3:0 ostat­ni gru­po­wy mecz w Lidze mistrzów i… prze­szli...

Protection Plugin made by Web Hosting