Category: SPORT

Piłkarze i piłkarki “dziewiątki” z sukcesami na Igrzyskach Dzieci

Mło­dzi fut­bo­li­ści dobrze zapre­zen­to­wa­li się pod­czas roz­gry­wek powia­to­wych. W ponie­dzia­łek (6.05) odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu...

Spod kroplówki po złotą koronę

Po roku nie­obec­no­ści ZAKSA znów sie­dzi na tro­nie Plu­sLi­gi! W ostat­nią sobo­tę hala Azo­ty osza­la­ła! Nasi siat­ka­rze wygra­li 3:1 z ONICO...

Prokuratura chce przesłuchać kolejnych zawodników Zaksy

Sta­tus pokrzyw­dzo­nych w afe­rze może mieć trzech kolej­nych siat­ka­rzy. Zezna­nia mają zło­żyć w swo­ich kra­jach. Cho­dzi o byłych już...

A jednak wygrali…, a może nie?

Sobot­ni mecz fina­ło­wy Plu­sLi­gi zakoń­czył się zwy­cię­stwem ZAKSY 3:2 i… kosmicz­ną awan­tu­rą po decy­zjach pod­ję­tych przez sędzie­go...

Medale dla naszych na Mistrzostwach Polski w Karate Olimpijskim

W sobo­tę 27 kwiet­nia 2019r. w Pozna­niu odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów Młod­szych, Junio­rów i Mło­dzie­żow­ców w kara­te...

Ale się narobiło…

Po sobot­nim fina­ło­wym meczem Plu­sLi­gi, wciąż trwa­ją prze­py­chan­ki. W ponie­dzia­łek rano dzia­ła­cze ONICO War­sza­wa wysła­li...

Co ja „kraczę” jak… Wrona

Naj­pierw było rado­śnie jak w baj­ce, potem nie­bez­piecz­nie jak w thril­le­rze, a skoń­czy­ło się trzę­sie­niem zie­mi! ZAKSA wygra­ła pierw­szy...

Dał nam przykład Sam Deroo…

… jak zwy­cię­żać mamy! ZAKSA wygra­ła decy­du­ją­cy mecz pół­fi­na­łu Plu­sLi­gi z Alu­ro­nem Zawier­cie 3:1. Do fina­łu wpro­wa­dził nas...

Jak z wesela „wyczarować” pogrzeb i odwrotnie

Siat­ka­rze ZAKSY jak naj­lep­si magi­cy. Naj­pierw z wese­la „wycza­ro­wa­li” pogrzeb, by w ostat­nią śro­dę z pogrze­bu zro­bić… wese­le....

Kolejny sukces Żanety Skowrońskiej

Zawod­nicz­ka LKJ Lewa­da z Zakrzo­wa zaję­ła dru­gie miej­sce na Mię­dzy­na­ro­do­wych Zawo­dach w Ujeż­dże­niu. Impre­za odby­ła się w...

Protection Plugin made by Web Hosting