Category: SPORT

Kolejny sukces młodych pływaków z Kędzierzyna-Koźla

Worek meda­li przy­wieź­li nasi mło­dzi zawod­ni­cy z kil­ku ostat­nich zawo­dów. Pły­wa­cy MMKS nie zwal­nia­ją tem­pa i coraz lepiej...

Cenne medale naszych uzdolnionych kulomiotów

Tobiasz Mazur i Jakub Korej­ba, zawod­ni­cy LUKS „Che­mi­ka”, wywal­czy­li srebr­ne krąż­ki na mistrzo­stwach Pol­ski U18 i U20...

Znamy harmonogram imprez biegowych w Kędzierzynie-Koźlu na 2021 rok

Na Grand Prix Kędzie­rzy­na-Koź­la zło­ży się w sumie sie­dem imprez. Kędzie­rzy­nia­nie polu­bi­li bie­ga­nie. Na odby­wa­ją­ce się...

Rusza Biały Orlik

Lodo­wi­sko jest czyn­ne od piąt­ku. Co waż­ne, czyn­na jest tak­że wypo­ży­czal­nia łyżew. Przed laty miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogli...

Kolejne sukcesy kędzierzyńskich pływaków

Zawod­ni­cy MMKS Kędzie­rzyn-Koź­le bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­li się pod­czas fina­łu Woje­wódz­kiej Ligi Miast Opolsz­czy­zny. Odby­ły się...

Chemik Kędzierzyn zwycięzcą Ligi Niepodległości

Patrio­tycz­ny tur­niej zor­ga­ni­zo­wa­no na sta­dio­nie Kuź­nicz­ka. Wzię­ły w nim udział dru­ży­ny z całe­go woje­wódz­twa....

Za kilka dni otwarcie nowego skateparku

Obiekt przy alei Jana Paw­ła Ii został grun­to­wa­nie zmo­der­ni­zo­wa­ny. Nie­dłu­go podob­ne ram­py zosta­ną zamon­to­wa­ne tak­że...

W niedzielę na Kużniczce finał “Ligi Niepodległości”

Nie­ste­ty, pod­su­mo­wa­nie tego pre­sti­żo­we­go tur­nie­ju mło­dzie­żo­we­go zosta­nie roze­gra­ny bez kibi­ców. War­to jed­nak ści­skać...

Niepełnosprawni sportowcy wsparli swojego kolegę

Dru­ży­na pły­wac­ka SONI posta­no­wi­ła w nie­co­dzien­ny spo­sób wes­przeć kil­ku­let­nie­go, cięż­ko cho­re­go Kubę. To wspa­nia­ła...

Koronawirus w Grupie Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Najbliższy mecz przełożony

Infor­ma­cję o kło­po­tach zdro­wot­nych podał sam klub. Nie ujaw­nia jed­nak nazwisk osób bądź oso­by, któ­rych doty­czy zaka­że­nie....

Protection Plugin made by Web Hosting