SPORT | 7DNI - Part 2 SPORT - Strona 2 - 7DNI

Category: SPORT

Największy sukces w historii Lewady

Zawod­ni­cy klu­bu z Zakrzo­wa świet­nie zapre­zen­to­wa­li się pod­czas Mistrzostw Pol­ski w Ujeż­dże­niu, któ­re odby­ły się...

Tyłkiem po parkiecie

Nie tyl­ko z ZAKSIEe gra­ją w siat­ków­kę. Wła­śnie powsta­ła w naszym mie­ście sek­cja siat­ków­ki na sie­dzą­co. Nie tyl­ko dla...

Na stadionie Kuźniczka ruszyła Liga Niepodległości

Aka­de­mia Pił­kar­ska Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.wspól­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Patrio­tycz­ny...

To będzie pierwszy tak duży bieg od wielu miesięcy

W sobo­tę odbę­dzie się jubi­le­uszo­wy, 10. Bieg Kozioł­ków. Na głów­nych dystan­sach zawod­ni­cy pobie­gną na 5 i 10 km. Z wio­sen­ne­go...

Odmrażamy trasy biegowe. Kolejne zawody 9 sierpnia

Do udzia­łu w nich zachę­ca mię­dzy inny­mi pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. Cho­ciaż epi­de­mia nie ustę­pu­je, to jed­nak życie...

Chemik Kędzierzyn-Koźle mistrzem Ślonskiej Ligi 2020

Zawod­ni­cy naszej aka­de­mii pił­kar­skiej pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. znów udo­wod­ni­li swój pry­mat. Tym razem na moc­no obsa­dzo­nym...

Kędzierzyńskie Orliki i stadiony już czynne. Można też korzystać ze skateparku

MOSiR otwo­rzył naj­waż­niej­sze obiek­ty spor­to­we w mie­ście. Miesz­kań­ców muszą się jed­nak sto­so­wać do zasad bez­pie­czeń­stwa....

Mistrzostwa Miasta Amatorów w siatkówce zakończone

Decy­zję taką pod­jął Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­cji. Mistrzem został ETP TP-Elbud Kędzie­rzyn-Koź­le. Nie­ste­ty, pan­de­mia...

MOSiR zaprasza na zajęcia on-line

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapra­sza wszyst­kich chęt­nych na zaję­cia fit­ness onli­ne. Spe­cjal­nie...

Szukasz kontaktu z towarzystwem sportowym z Kędzierzyna-Koźla? Tu masz pełną listę

Po ogól­no­pol­skiej kwa­ran­tan­nie wie­lu z nas wró­ci do aktyw­ne­go upra­wia­nia spor­tu. Wte­dy baza danych miej­sco­wych klu­bów bar­dzo...

Protection Plugin made by Web Hosting