Category: SPORT

Biegowe Grand Prix Kędzierzyna-Koźla

Stro­je spor­to­we zamie­ni­li na wie­czo­ro­we. Bie­ga­cze z nasze­go mia­sta i oko­lic pod­su­mo­wa­li zakoń­czo­ny sezon....

Wędrowcy dotarli do Sławięcic

Tę pery­fe­ryj­ną dziel­ni­cę mia­sta wybra­li sobie za cel uczest­ni­cy „Wędró­wek Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skich”. Kędzie­rzyn-Koź­le to...

Połamali skrzydła „Ptakom”

I kto tu jest mistrzem? Mogą pytać zawod­ni­cy ZAKSY, któ­rzy poko­na­li aktu­al­ne­go Mistrza Pol­ski, Jastrzęb­ski Węgiel 3:0. Moż­na by...

Wrócili, by zebrać cięgi

To miał być hit 6. Kolej­ki Plu­sLi­gi. Mecz z Asec­co Reso­vią oka­zał się emo­cjo­nu­ją­cy, ale nie stał na wyso­kim pozio­mie. ZAKSA...

Bokser Chemika startuje w Mistrzostwach Polski

Kamil Kry­siak bie­rze udział w XXIX Mło­dzie­żo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski w Bok­sie o Puchar Pol­skie­go Komi­te­tu Olim­pij­skie­go....

Wielki sukces młodych piłkarzy Chemika. Jadą na finał do Krakowa!

Mło­dzi fut­bo­li­ści z rocz­ni­ka 2012 i 2013 awan­so­wa­li do wiel­kie­go fina­łu TAURON Pol­ska Ener­gia Junior Cup 2021. Eli­mi­na­cje...

Maszyna pomoże w treningach

Sek­cja bad­min­to­na MMKS Kędzie­rzyn Koź­le zyska­ła nowo­cze­sną maszy­nę do nagry­wa­nia lotek. Środ­ki na jej zakup prze­ka­za­ła Gru­pa...

Nasi pływacy mocni na zawodach w Polsce i Hiszpanii

Zawod­ni­cy MUKS WOPR Kędzie­rzyn-Koź­le świet­nie zapre­zen­to­wa­li się na wyma­ga­ją­cych mistrzo­stwach Euro­py w Hisz­pa­nii, a potem...

Czy w Zaksie będą szukać nowego prezesa?

Zaczy­na­my Plu­sLi­gę od der­bów Opolsz­czy­zny. Jej start przy­ćmi­ły jed­nak wybo­ry pre­ze­sa PZPS, któ­rym został Seba­stian Świ­der­ski....

Najlepsze „rakiety” Kędzierzyna-Koźla

Tego­rocz­ne Mistrzo­stwa Mia­sta Ama­to­rów w teni­sie ziem­nym dobie­gły koń­ca. Pozna­li­śmy naj­lep­szych zawod­ni­ków...

Protection Plugin made by Web Hosting