SPORT | 7DNI - Part 2 SPORT - Strona 2 - 7DNI

Category: SPORT

Niepełnosprawni sportowcy wsparli swojego kolegę

Dru­ży­na pły­wac­ka SONI posta­no­wi­ła w nie­co­dzien­ny spo­sób wes­przeć kil­ku­let­nie­go, cięż­ko cho­re­go Kubę. To wspa­nia­ła...

Koronawirus w Grupie Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Najbliższy mecz przełożony

Infor­ma­cję o kło­po­tach zdro­wot­nych podał sam klub. Nie ujaw­nia jed­nak nazwisk osób bądź oso­by, któ­rych doty­czy zaka­że­nie....

Liga Niepodległości wkracza w decydującą fazę

Tur­niej orga­ni­zo­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Che­mi­ka to nie tyl­ko spor­to­wa rywa­li­za­cja, ale rów­nież pro­mo­cja...

Wielki sukces piłkarzy Chemika. Pokonali Barcę i zdobyli puchar

Mło­dzi pił­ka­rze Aka­de­mii Pił­kar­skiej Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­py Azo­ty ZAK S.A. wzię­li udział...

Rośnie nam nowy, lekkoatletyczny mistrz

Jakub Bujak sko­czył 202 cm i wywal­czył brą­zo­wy medal w sko­ku wzwyż pod­czas lek­ko­atle­tycz­nych mistrzostw Pol­ski U23. Zdo­był też...

Największy sukces w historii Lewady

Zawod­ni­cy klu­bu z Zakrzo­wa świet­nie zapre­zen­to­wa­li się pod­czas Mistrzostw Pol­ski w Ujeż­dże­niu, któ­re odby­ły się...

Tyłkiem po parkiecie

Nie tyl­ko z ZAKSIEe gra­ją w siat­ków­kę. Wła­śnie powsta­ła w naszym mie­ście sek­cja siat­ków­ki na sie­dzą­co. Nie tyl­ko dla...

Na stadionie Kuźniczka ruszyła Liga Niepodległości

Aka­de­mia Pił­kar­ska Che­mik Kędzie­rzyn-Koź­le pod patro­na­tem Gru­pa Azo­ty ZAK S.A.wspól­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Patrio­tycz­ny...

To będzie pierwszy tak duży bieg od wielu miesięcy

W sobo­tę odbę­dzie się jubi­le­uszo­wy, 10. Bieg Kozioł­ków. Na głów­nych dystan­sach zawod­ni­cy pobie­gną na 5 i 10 km. Z wio­sen­ne­go...

Odmrażamy trasy biegowe. Kolejne zawody 9 sierpnia

Do udzia­łu w nich zachę­ca mię­dzy inny­mi pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. Cho­ciaż epi­de­mia nie ustę­pu­je, to jed­nak życie...

Protection Plugin made by Web Hosting