Były prezydent Kędzierzyna-Koźla wyróżniony na północy kraju

Józef Lew­czak otrzy­mał odzna­kę hono­ro­wą “Za Zasłu­gi dla Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skie­go”.

Józef Lew­czak spra­wo­wał urząd pre­zy­den­ta mia­sta w latach 1987 – 1990. Jego miło­ścią prócz Kędzie­rzy­na-Koź­la były zawsze Mazu­ry. W Okar­to­wie, nad jezio­rem Śniar­dwy, gdzie mie­ści się sie­dzi­ba Mazur­skiej Służ­by Ratow­ni­czej, stoi tabli­ca kilo­me­tro­wa z napi­sem “War­sza­wa 240 km, Kędzie­rzyn-Koź­le 567 km.”. To mię­dzy inny­mi zasłu­ga Lew­cza­ka.

40 lat temu był jed­nym z zało­ży­cie­li Mazur­skiej Służ­by Ratow­ni­czej w Okar­to­wie nad Śniar­dwa­mi, któ­ra od tego cza­su nie­ustan­nie dba o bez­pie­czeń­stwo odwie­dza­ją­cych Kra­inę Tysią­ca Jezior. W powsta­nie i funk­cjo­no­wa­nie MSR zaan­ga­żo­wa­ło się rów­nież wie­lu innych kędzie­rzy­nian, któ­rzy sta­no­wi­li i sta­no­wią aż do dziś o sile i sku­tecz­no­ści tej for­ma­cji. Dobre rela­cje mię­dzy­ludz­kie zaowo­co­wa­ły rów­nież pod­pi­sa­niem umo­wy part­ner­skiej pomię­dzy Kędzie­rzy­nem-Koź­lem a Piszem. Przy wspar­ciu z jego stro­ny uda­ło się rów­nież dopro­wa­dzić do tego, że na pły­ną­cej przez mazur­skie mia­sto rze­ce Pisie powsta­nie sto­pień wod­ny.

Teraz były pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la, a pry­wat­nie zapa­lo­ny wod­niak, został doce­nio­ny na dru­gim koń­cu kra­ju. Za wie­lo­let­nią ofiar­ną służ­bę i wspie­ra­nie regio­nu ode­brał w Olsz­ty­nie odzna­kę hono­ro­wą “Za Zasłu­gi dla Woje­wódz­twa War­miń­sko-Mazur­skie­go”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting