Byłeś na mszy w tych dniach? Sanepid o "możliwym narażeniu na zakażenie" | 7DNI Byłeś na mszy w tych dniach? Sanepid o “możliwym narażeniu na zakażenie” - 7DNI

Byłeś na mszy w tych dniach? Sanepid o “możliwym narażeniu na zakażenie”

Służ­by sani­tar­ne zaape­lo­wa­ły do wier­nych z czte­rech kędzie­rzyń­sko-koziel­skich para­fii o dokład­ne moni­to­ro­wa­nie sta­nu zdro­wia.

Cho­dzi o wier­nych z osie­dla Pogo­rze­lec, Śród­mie­ścia, os. Pia­stów, Sła­wię­cic. Część księ­ży z tam­tej­szych para­fii zosta­ła wysła­na na kwa­ran­tan­nę po tym jak mie­li kon­takt z ordy­na­riu­szem opol­skim bp. Andrze­jem Cza­ją. Biskup gościł w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu w zeszłym tygo­dniu w związ­ku z uro­czy­sto­ścia­mi bierz­mo­wa­nia. Od wtor­ku wia­do­mo, że ma koro­na­wi­ru­sa.

Kędzie­rzyń­sko-koziel­ski sane­pid wydał komu­ni­kat w tej spra­wie. Infor­mu­je, że wier­ni, któ­rzy byli na wybra­nych mszach powin­ni obser­wo­wać u sie­bie symp­to­my cho­ro­by COVID-19 – w szcze­gól­no­ści takie jak gorącz­ka, kaszel, dusz­no­ści, utra­ta sma­ku i węchu. W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści, nale­ży skon­tak­to­wać z leka­rzem pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej.

Cho­dzi o kościo­ły św. Euge­niu­sza de Maze­nod, Ducha Św. i NMP Mat­ki Kościo­ła, św. Miko­ła­ja oraz św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej. W tym pierw­szym do trans­mi­sji wiru­sa mogło dojść 9 paź­dzier­ni­ka na mszy o 16.00. W pozo­sta­łych para­fiach w dniach 8 – 9 paź­dzier­ni­ka o 18.00.

Swój stan zdro­wia nale­ży obser­wo­wać uważ­nie przez 10 dni.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting