Bus przyjedzie do wsi na telefon

Dzi­siaj (ponie­dzia­łek 1 lip­ca) wcho­dzi w życie nowa umo­wa na trans­port auto­bu­so­wy w powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim.

Sta­ro­stwo powia­to­we już ponad tydzień temu pod­pi­sa­ło umo­wę świad­cze­nie usług w zakre­sie komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej. Było to koniecz­ne ze wzglę­du na wyco­fa­nie się Arri­vy. Nowy prze­woź­nik to GTV Bus, któ­ry wyje­dzie na tra­sy już w ponie­dzia­łek. Umo­wa jest bar­dzo korzyst­na przede wszyst­kim dla podróż­nych.

– Pla­nu­je­my wpro­wa­dzić tele­bu­sa, czy­li zama­wia­nie busa przez tele­fon. Wte­dy zoba­czy­my jakie będzie zapo­trze­bo­wa­nie, cho­dzi tu o kur­sy popo­łu­dnio­we, czy­li po godzi­nie 18 czy 20, któ­re na tym tere­nie nie funk­cjo­no­wa­ły od kil­ku lat – zazna­cza. Tele­bus reali­zo­wa­ny będzie tym­cza­so­wo.

GTV Bus przej­mu­je po Arri­vie (fir­ma zło­ży­ła w grud­niu wypo­wie­dze­nie umo­wy) plac, bazę i pra­cow­ni­ków. – Mamy doświad­cze­nie w gmi­nach Rudzi­niec, Bla­chow­nia, Kono­pi­ska, tam też prze­ję­li­śmy komu­ni­ka­cję i dobrze nam to wycho­dzi. W powie­cie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim będzie­my roz­bu­do­wy­wać połą­cze­nia – mówi Krzysz­tof Zube­il.

W sumie jeź­dzić u nas będzie 30 auto­bu­sów, a to wią­że się ze spo­rym nakła­dem pie­nięż­nym, logi­stycz­nym, per­so­nal­nym i cza­so­wym. Cał­ko­wi­ta war­tość umo­wy, któ­ra będzie obo­wią­zy­wa­ła od 1 lip­ca 2019 roku do 30 czerw­ca 2020 roku zosta­ła wyli­czo­na na 8 milio­nów 262 tysią­ce zło­tych. Ponad 5 milio­nów będzie pocho­dzi­ło z wpły­wów z bile­tów oraz refun­da­cji ulg z urzę­du mar­szał­kow­skie­go. Do tej kwo­ty samo­rzą­dy będą musia­ły dopła­cić 2 milio­ny 916 tysię­cy zło­tych. Poło­wę nie­zbęd­nych środ­ków wyło­ży powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski, dru­gą podzie­lą mię­dzy sobą gmi­ny wiej­skie w nastę­pu­ją­cych pro­por­cjach: Paw­ło­wicz­ki 11,5 proc., Bie­ra­wa 10,5 proc., Cisek 10,5 proc., Reń­ska Wieś 10 proc., Pol­ska Cere­kiew 7,5 proc.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting