Brali telefony i pożyczki, ale nie zamierzali ich spłacać | 7DNI Brali telefony i pożyczki, ale nie zamierzali ich spłacać - 7DNI

Brali telefony i pożyczki, ale nie zamierzali ich spłacać

Trzech męż­czyzn z Kędzie­rzy­na-Koź­la popeł­ni­ło w sumie 135 prze­stępstw.

Poli­cjan­ci z Wydzia­łu do wal­ki z Cyber­prze­stęp­czo­ścią Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji we Wro­cła­wiu usta­li­li toż­sa­mość trzech miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la, któ­rzy mie­li wyłu­dzać dro­gie tele­fo­ny komór­ko­we od róż­nych ope­ra­to­rów, a tak­że pożycz­ki gotów­ko­we z insty­tu­cji finan­so­wych. Do spra­wy tej dołą­czy­li poli­cjan­ci z Wydzia­łu do Wal­ki z Prze­stęp­czo­ścią Gospo­dar­czą z kędzie­rzyń­sko-koziel­skiej poli­cji.

Funk­cjo­na­riu­sze z Wro­cła­wia wspól­nie z poli­cjan­ta­mi z Kędzie­rzy­na-Koź­la zatrzy­ma­li trzech męż­czyzn w wie­ku od 43 do 62 lat, któ­rzy wspól­nie mie­li się dopu­ścić 135 prze­stępstw. Dzię­ki zgro­ma­dzo­ne­mu mate­ria­ło­wi dowo­do­we­mu męż­czy­znom przedstawiono13 zarzu­tów doty­czą­cych oszustw na kwo­tę ponad 35 tysię­cy zło­tych oraz 122 usi­ło­wa­nia wyłu­dzeń na kwo­tę ponad 300 tysię­cy zło­tych. Poli­cjan­ci odzy­ska­li cześć utra­co­nych w wyni­ku prze­stęp­stwa tele­fo­nów komór­ko­wych.

Na wnio­sek Pro­ku­ra­tu­ry Rejo­no­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu sąd zasto­so­wał wobec 43-lat­ka 3 mie­sięcz­ny tym­cza­so­wy areszt, a wobec pozo­sta­łych dwóch osób poli­cyj­ny dozór. Za te prze­stęp­stwa gro­zi im kara do 8 lat pozba­wie­nia wol­no­ści. Spra­wa jest roz­wo­jo­wa. Funk­cjo­na­riu­sze nie wyklu­cza­ją kolej­nych zatrzy­mań.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting