Bokser Chemika Kędzierzyn-Koźle zwyciężył na bardzo dobrze obsadzonym turnieju

Kamil Kry­siak — zawod­nik sek­cji­ bok­ser­skiej Che­mi­ka — wygrał jed­no głośnie na punk­ty wal­kę na PZO BOXING DAY 5 w Gli­wi­cach.

Kry­siak wal­czył z Jona­ta­nem Nowa­kiem z klu­bu 06 Kle­ofas AZS AWF Kato­wi­ce. Wal­ka trwa­ła 3 run­dy, po 2 minu­ty. W narożniku wspie­rał go tre­ner Ire­ne­usz Przy­wa­ra.

Kamil tre­nu­je pod okiem Rafa­ła i Ire­ne­usza Przy­wa­rów. Ten ostat­ni jest tre­ne­rem kadry Pol­ski, który w środę wrócił z Paryża, gdzie wspie­rał wal­ki Pola­ków o kwa­li­fi­ka­cje do igrzysk w Tokio.

Kamil Kry­siak ma 22 lata i — jak twier­dzą znaw­cy bok­su — jest jed­nym z obja­wień ostat­nich mie­się­cy. Jesie­nią ma wystą­pić na Mistrzo­stwach Pol­ski w bok­sie ama­tor­skim.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting