Bokser Chemika startuje w Mistrzostwach Polski

Kamil Kry­siak bie­rze udział w XXIX Mło­dzie­żo­wych Mistrzo­stwach Pol­ski w Bok­sie o Puchar Pol­skie­go Komi­te­tu Olim­pij­skie­go.

Wiel­ka impre­za bok­su ama­tor­skie­go rusza 11 paź­dzier­ni­ka i potrwa sześć dni. — To dla mnie spo­re wyzwa­nie, bo rywa­le z pew­no­ścią będą bar­dzo sil­ni. Ale jestem dobrze przy­go­to­wa­ny do tych mistrzostw — mówił przed wyjaz­dem na mistrzo­stwa Kamil Kry­siak.

Kry­siak to bar­dzo uta­len­to­wa­ny bok­ser mło­de­go poko­le­nia, któ­ry wcze­śniej brał udział w wie­lu pre­sti­żo­wych tur­nie­jach kra­jo­wych. Jed­no­gło­śnie na punk­ty wygrał wal­kę w moc­no obsa­dzo­nym TURNIEJU BOKSERSKIM PZO BOXING, podob­nie świet­nie zapre­zen­to­wał się w Zabrzań­skim Tur­nie­ju Bok­su Olim­pij­skie­go.

Bok­ser Che­mi­ka ma 22 lata, tre­nu­je pod czuj­nym okiem Rafa­ła Przy­wa­ry, szko­le­niow­ca sek­cji bok­ser­skiej Che­mi­ka Kędzie­rzyn-Koź­le.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting