Bogdan Tomaszek wiceprezesem w zarządzie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Pod­czas posie­dze­nia w dniu 8 listo­pa­da 2021 r. Rada Nad­zor­cza Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. doko­na­ła zmia­ny w skła­dzie Zarzą­du Spół­ki.

Na funk­cję Wice­pre­ze­sa Zarzą­du powo­ła­no z dniem 9 listo­pa­da 2021 r. Pana dr. Bog­da­na Tomasz­ka. Jed­no­cze­śnie dr Bog­dan Toma­szek zło­żył rezy­gna­cję z funk­cji człon­ka Rady Nad­zor­czej Spół­ki ze skut­kiem na koniec dnia 8 listo­pa­da 2021 r.

Dr Bog­dan Toma­szek to mene­dżer z doświad­cze­niem w sek­to­rze che­micz­nym oraz nauko­wo-tech­nicz­nym. Zaj­mo­wał sta­no­wi­ska w ran­dze pre­ze­sa zarzą­du, człon­ka rad nad­zor­czych, człon­ka rad spo­łecz­nych oraz nauko­wych. Posia­da tytuł dok­to­ra nauk tech­nicz­nych uzy­ska­ny na Wydzia­le Che­micz­nym Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej. Od 2017 roku był człon­kiem Rady Nad­zor­czej Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Aktu­al­ny skład Zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. przed­sta­wia się nastę­pu­ją­co:
Paweł Stań­czyk – Pre­zes Zarzą­du
Artur Kamiń­ski – Wice­pre­zes Zarzą­du
Dr Bog­dan Toma­szek – Wice­pre­zes Zarzą­du
Dr hab. Bole­sław Goran­czew­ski, prof. uczel­ni – Czło­nek Zarzą­du

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting