Bogdan Tomaszek pokieruje zarządem ZAK

Dziś rada nad­zor­cza Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. przy­ję­ła rezy­gna­cję pre­ze­sa zarzą­du Paw­ła Mor­ta­sa.

W związ­ku z powyż­szym pod­ję­to uchwa­łę w spra­wie cza­so­we­go odde­le­go­wa­nia do peł­nie­nia powyż­szej funk­cji prze­wod­ni­czą­ce­go rady nad­zor­czej spół­ki, dr Bog­da­na Tomasz­ka.

Dr Bog­dan Toma­szek obej­mie sta­no­wi­sko 1 mar­ca br.

W skła­dzie zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK S.A. pozo­sta­ją: Sła­wo­mir Brze­ziń­ski – wice­pre­zes zarzą­du oraz Kamil Bort­ni­czuk – czło­nek zarzą­du.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting