Biegowe Grand Prix Kędzierzyna-Koźla

Stro­je spor­to­we zamie­ni­li na wie­czo­ro­we. Bie­ga­cze z nasze­go mia­sta i oko­lic pod­su­mo­wa­li zakoń­czo­ny sezon. W uro­czy­stej gali Grand Prix Kędzie­rzy­na-Koź­la nagro­dzo­no naj­bar­dziej aktyw­nych zawod­ni­ków całe­go cyklu.

Naj­wy­tr­wal­si mają w nogach ponad 100 kilo­me­trów. Na Grand Prix Kędzie­rzy­na-Koź­la zło­ży­ło się aż sie­dem imprez: XI Bieg Kozioł­ków, Gru­ba Dycha na Dąbro­wie, VII Gaz-Sys­tem na piąt­kę!, Pół­ma­ra­ton Dzień Dobry Kędzie­rzyn-Koź­le, V Mini­ma­ra­ton Man­ha­tan, XIX Mara­ton Odrzań­ski oraz IX Bieg Miko­łaj­ko­wy.

Pod­czas uro­czy­stej gali nagro­dzo­no kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re ukoń­czy­ły co naj­mniej pięć bie­gów zali­cza­nych do kla­sy­fi­ka­cji. Zawod­ni­cy, któ­rzy zali­czy­li wszyst­kie star­ty otrzy­ma­li tytuł „Super Grand Prix”. Orga­ni­za­to­ra­mi całe­go przed­się­wzię­cia były: Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji, Odrzań­skie Kon­sor­cjum, Klub Spor­to­wy Kozio­łek oraz Fabry­ka Aktyw­no­ści — Sto­wa­rzy­sze­nie Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych XYZ.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting