Biblioteka – Jubilatka obchodzi 70 – te urodziny

W czwar­tek 26 kwiet­nia hotel Soli­da­ris wypeł­ni­li goście przy­by­li na uro­czy­stą galę wień­czą­ca obcho­dy 70- lecia Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Obcho­dy jubi­le­uszu trwa­ły od 24 lute­go, kie­dy to otwar­to wysta­wę przed­sta­wia­ją­cą histo­rię Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej.

Zapro­sze­nia na uro­czy­stą galę przy­ję­li przed­sta­wi­cie­le władz miej­skich, samo­rzą­do­wych, repre­zen­tan­ci insty­tu­cji kul­tu­ry, śro­do­wisk twór­czych, rad­ni miej­scy i powia­to­wi oraz czy­tel­ni­cy
i sym­pa­ty­cy Biblio­te­ki.

Galę popro­wa­dzi­ła Dyrek­tor Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej Iza­be­la Migocz. Nie zabra­kło rów­nież Hele­ny Bulan­dy, byłej wie­lo­let­niej Dyrek­tor Biblio­te­ki, któ­rą pod­czas gali uho­no­ro­wa­no kwia­ta­mi
i burz­li­wą owa­cją.

- Kędzie­rzyn-Koź­le miał wiel­kie szczę­ście do dyrek­to­rów biblio­te­ki miej­skiej, któ­rzy byli wizjo­ne­ra­mi – mówi­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. — Sama biblio­te­ka, któ­ra koja­rzy się
z pół­ka­mi i książ­ka­mi to nie wszyst­ko. Naj­waż­niej­si są ludzie, pra­cow­ni­cy, zarzą­dza­ją­cy… Chcia­ła­bym wszyst­kim pra­cow­ni­kom życzyć, aby ten mło­dzień­czy zapał i zachwyt prze­no­si­li tak­że poza mury biblio­te­ki — doda­ła.

Obcho­dy Jubi­le­uszu Biblio­te­ki połą­czo­no z 25 — leciem orga­ni­zo­wa­ne­go corocz­nie kon­kur­su lite­rac­kie­go Kra­jo­bra­zy Sło­wa. Pomy­sło­daw­czy­nią kon­kur­su była dyrek­tor Hele­na Bulan­da.
W cią­gu minio­nych 25 lat kon­kurs stał się ogól­no­kra­jo­wym, a nawet mię­dzy­na­ro­do­wym wyda­rze­niem.

- Gra­tu­lu­ję tego kon­kur­su kędzie­rzyń­sko — koziel­skiej biblio­te­ce i dzię­ku­ję, że mogłam w nim uczest­ni­czyć jako juror­ka – mówi­ła prze­wod­ni­czą­ca jury Mar­ta Fox, pisar­ka, któ­ra od 22 lat oce­nia nad­sy­ła­ne na kon­kurs pra­ce. — Dobra lite­ra­tu­ra otwie­ra naszą wraż­li­wość, otwie­ra nas na rze­czy­wi­stość i otwie­ra nas na ludzi. Zapa­mię­tam nazwi­ska lau­re­atów dzi­siej­sze­go kon­kur­su
i będę śle­dzi­ła ich losy – pod­kre­śli­ła.

Kon­kurs odbył się pod hono­ro­wym patro­na­tem pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej i mar­szał­ka woje­wódz­twa opol­skie­go Andrze­ja Buły. Przy­by­łym na Galę tego­rocz­nym lau­re­atom kon­kur­su nagro­dy wrę­czy­li pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska oraz repre­zen­tu­ją­cy mar­szał­ka Andrze­ja Bułę — Andrzej Sałac­ki rad­ny sej­mi­ku woje­wódz­twa opol­skie­go.

Jubi­le­uszo­we obcho­dy uświet­nił per­for­man­ce pt. „Czy­tam, więc jestem” w wyko­na­niu mło­dzie­ży z chó­ru „Red Voices” z II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Miko­ła­ja Reja, w reży­se­rii Iza­be­li Migocz z muzy­ką Mate­usza Garn­car­czy­ka i Mate­usza Kop­cia.

Jubi­le­usz zakoń­czył reci­tal wokal­no-aktor­ski Zbi­gnie­wa Zama­chow­skie­go.

 

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting