Bezpłatne warsztaty z aromaterapii w restauracji Ogrodowa

Popro­wa­dzi je Aro­ma­tycz­na Mama czy­li Agniesz­ka Kasper­ska.

Agniesz­ka Kasper­ska to pasjo­nat­ka natu­ral­nych roz­wią­zań wspie­ra­nia odpor­no­ści, zdro­wia, emo­cji i uro­dy. Edu­ku­je poprzez wie­dze i zaba­wę w zakre­sie wyko­rzy­sta­nia mocy “mat­ki natu­ry”. Spe­cja­li­zu­je się w aro­ma­te­ra­pii tera­peu­tycz­nej (olej­ki ete­rycz­ne), fito­te­ra­pii oraz sty­mu­la­cji orga­ni­zmu bań­ka­mi lekar­ski­mi.

Z Aro­ma­tycz­ną Mamą miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la będą mogli spo­tkać się 1 lip­ca o 18.00 w restau­ra­cji Ogro­do­wa przy uli­cy Gli­wic­kiej. Warsz­ta­ty pt. “Waka­cje — kom­po­nu­je­my aro­ma­tycz­ną aptecz­kę” potrwa­ją 1,5 godzi­ny i są bez­płat­ne.

- Waka­cje zbli­ża­ją się z do nas coraz więk­szy­mi kro­ka­mi. Aby móc cie­szyć się w peł­ni z let­nie­go wypo­czyn­ku war­to już zawcza­su pomy­śleć, co ze sobą spa­ko­wać. U mnie w tym roku kró­lu­je w waliz­ce natu­ral­na aptecz­ka, czy­li bez­piecz­ne, sku­tecz­ne roślin­ne kon­cen­tra­ty, któ­re pozwo­lą zadzia­łaś w tak wie­lu sytu­acjach — pod­kre­śla Agniesz­ka Kasper­ska.

Aro­ma­te­ra­pia przy­da się na przy­kład w upal­ny dzień gdy potrzeb­ne ochło­dze­nie, pozwa­la uko­ić spa­lo­ną słoń­cem skó­rę, będzie też nie­oce­nio­na w przy­pad­ku bólu i nie­dy­spo­zy­cyj­no­ści. Do tego pozwa­la zadbać o uro­dę. Pod­czas warsz­ta­tów będzie moż­na wąchać, testo­wać i zabrać do domu na kil­ka dni wybra­ny ole­jek do uży­cia, aby mieć pew­ność, czy to napraw­dę dzia­ła.

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na się dowie­dzieć czym są w ogó­le olej­ki ete­rycz­ne kla­sy tera­peu­tycz­nej, jak jakość wpły­wa na sku­tecz­ność i bez­pie­czeń­stwo i ile moż­li­wo­ści daje jed­na mała butel­ka. Będzie moż­na poznać kil­ka goto­wych roz­wią­zań wyko­rzy­sta­nia olej­ków pod­czas let­nie­go odpo­czyn­ku i aktyw­no­ści. Licz­ba miej­sca na warsz­ta­ty sta­cjo­nar­ne jest limi­to­wa­na, dla­te­go trze­ba wypeł­nić ankie­tę i zare­zer­wo­wać miej­sce pod lin­kiem: https://tiny.pl/9hqcg.

Agniesz­ka Kasper­ka na co dzień współ­pra­cu­je ze szko­ła­mi rodze­nia, jest czę­stym gościem kon­fe­ren­cji zwią­za­nych z natu­ral­nym, zdro­wym sty­lem życia. Pry­wat­nie mama trój­ki ener­ge­tycz­nych pociech, któ­rym aktyw­nie poka­zu­je jak żyć w zgo­dzie ze sobą i natu­rą. War­to pod­kre­ślić, że uro­dzi­ła się w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu i miesz­ka­ła tu przez 20 lat, chęt­nie odwie­dza swo­je rodzin­ne mia­sto.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting