Benzen w Kędzierzynie-Koźlu. Przedstawiciele rządu zapewniają: będą kary dla trucicieli

Wice­mi­ni­ster kli­ma­tu Jacek ozdo­ba, wice­mi­ni­ster akty­wów pań­stwo­wych Janusz Kowal­ski oraz szef GIOŚ Paweł Cieć­ko przy­je­cha­li do Kędzie­rzy­na-Koź­la. Pochwa­li­li wła­dze samo­rzą­do­we za współ­pra­cę w spra­wie wal­ki z ben­ze­nem i zapo­wie­dzie­li zde­cy­do­wa­ne kro­ki wobec firm dopusz­cza­ją­cych się nie­pra­wi­dło­wo­ści.

Spe­cjal­ny wóz naszpi­ko­wa­ny elek­tro­ni­ką sta­nął pod przed­szko­lem przy uli­cy Bro­niew­skie­go na osie­dlu Bla­chow­nia. Jego apa­ra­tu­ra ana­li­zu­je prze­pływ zanie­czysz­czeń. Robi to w opar­ciu o poziom ponadnor­ma­tyw­nych stę­żeń obec­no­ści ben­ze­nu, czę­sto­tli­wość tzw. pików, różę wia­trów i kil­ka innych czyn­ni­ków.

Jak zapew­nia wice­mi­ni­ster akty­wów pań­stwo­wych Janusz Kowal­ski, pierw­sze efek­ty pra­cy już są.

- Kil­ka mie­się­cy temu zapo­wie­dzie­li­śmy, że zaj­mie­my się pro­ble­mem ben­ze­nu w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu i sło­wa dotrzy­ma­my — zapew­nia Janusz Kowal­ski.

Wraz z wice­mi­ni­strem kli­ma­tu Jac­kiem Ozdo­bą oraz Głów­nym Inspek­to­rem Ochro­ny Śro­do­wi­ska Paw­łem Cieć­ką zor­ga­ni­zo­wa­li w ponie­dzia­łek kon­fe­ren­cję pra­so­wą w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Pochwa­li­li miej­sco­we wła­dze samo­rzą­do­we z pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską na cze­le, za współ­pra­cę w zakre­sie wyeli­mi­no­wa­nia źró­deł zanie­czysz­cze­nia ben­ze­nem.

To wła­śnie uru­cho­mie­nie spe­cjal­nej, mobil­nej sta­cji badaw­czej ma przy­czy­nić się do zna­le­zie­nia tru­ci­cie­la i udo­wod­nie­nia mu winy.

- Licz­ba tak zwa­nych pików zmniej­szy­ła się od kie­dy stoi tutaj ta sta­cja, ale nie zosta­ła wyeli­mi­no­wa­na — tłu­ma­czył Paweł Cieć­ko. — Naszym celem jest wyty­po­wa­nie tru­ci­cie­la i zmu­sze­nie go do zaprze­sta­nia szko­dli­wej dzia­łal­no­ści.

Wice­mi­ni­ster Janusz Kowal­ski tłu­ma­czył, że zbie­ra­ne są już infor­ma­cje, któ­re mają posłu­żyć przy­szłym śledz­twom pro­ku­ra­tor­skim i for­mu­ło­wa­niu aktów oskar­że­nia. Jed­no­cze­śnie zaape­lo­wał do przed­sta­wi­cie­li miej­sco­we­go biz­ne­su, że mają jesz­cze czas na to, aby skoń­czyć ze szko­dli­wą dla lokal­ne­go śro­do­wi­ska dzia­łal­no­ścią.

Kom­plek­so­wy raport z funk­cjo­no­wa­nia sta­cji zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny za kil­ka mie­się­cy.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting