Będzie więcej bezpiecznych przejść dla pieszych. Gdzie powstaną?

Zain­we­stu­je w nie powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski. Zmi­ni­ma­li­zu­ją ryzy­ko wypad­ków dro­go­wych w new­ral­gicz­nych czę­ściach mia­sta.

Jak usta­li­li eks­per­ci od bez­pie­czeń­stwa na dro­dze, prze­cięt­na reak­cja kie­row­cy na poja­wie­nie się prze­szko­dy przed jego autem i wci­śnię­cie peda­łu hamul­ca to od 0,8 do 1 sekun­dy. Do tego trze­ba doli­czyć 0,3 – 0,4 s. na zadzia­ła­nie ukła­du hamul­co­we­go. W prak­ty­ce przy pręd­ko­ści 30 km/h, dro­ga zatrzy­ma­nia wynie­sie ok. 17 m, a przy pręd­ko­ści 50 km/h – ok. 32 m.

W nie­któ­rych przy­pad­kach o życiu mogą decy­do­wać więc ułam­ki sekund albo poje­dyn­cze metry. Dla­te­go powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski zain­we­stu­je w popra­wę bez­pie­czeń­stwa na dro­gach.

- Bez­piecz­ne przej­ścia dla pie­szych powsta­ną w czte­rech miej­scach w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Jed­no z nich, zupeł­nie nowe, poja­wi się na ul. 1 Maja przed skrzy­żo­wa­niem z ul. Stal­ma­cha — poin­for­mo­wał Paweł Maseł­ko, sta­ro­sta kędzie­rzyń­sko-koziel­ski. — Zosta­nie doświe­tlo­ne i dobrze ozna­ko­wa­ne. Wyre­mon­to­wa­ny będzie też cały wjazd dla auto­bu­sów, a na dro­dze dojaz­do­wej poja­wi się nowa nawierzch­nia asfal­to­wa.

Pozo­sta­łe przej­ścia powsta­ną na ul. Gazo­wej w Koź­lu. W sumie z Rzą­do­we­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Dróg powiat pozy­skał 400 tysię­cy zł na popra­wę bez­pie­czeń­stwa pie­szych.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting