Będzie stacja pomiarowa do mierzenia poziomu benzenu

Sta­nie w kom­plek­sie prze­my­sło­wym na tere­nie Bla­chow­ni. Uru­cho­mi ją Głów­ny Inspek­tor Ochro­ny Śro­do­wi­ska.

Infor­ma­cję taką prze­ka­zał poseł PiS Janusz Kowal­ski.

- Dzię­ki mojej współ­pra­cy z Mini­strem Kli­ma­tu Micha­łem Kur­ty­ką oraz Głów­nym Inspek­to­rem Ochro­ny Śro­do­wi­ska Paw­łem Cieć­ko, w stre­fie prze­my­sło­wej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu powsta­nie nowa sta­cja moni­to­ro­wa­nia zawar­to­ści ben­ze­nu w powie­trzu — poin­for­mo­wał Janusz Kowal­ski. — To waż­na infor­ma­cja dla wszyst­kich miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Bez­pie­czeń­stwo nasze i naszych rodzin to prio­ry­tet.

Jak doda­je Kowal­ski Mini­ster Michał Kur­ty­ka oso­bi­ście zaan­ga­żo­wał się w spra­wę roz­wią­za­nia pro­ble­mu wyso­kie­go stę­że­nia zawar­to­ści ben­ze­nu w powie­trzu. Infor­ma­cję o nowej sta­cji poseł Kowal­ski prze­ka­zał przy piąt­ko­wym “okrą­głym sto­łem” w spra­wie ben­ze­nu. W spo­tka­niu wzię­li udział poseł Janusz Kowal­ski i sena­tor Benia­min Gody­la. Posło­wie Tomasz Kostuś i Mar­cin Ocie­pa przy­sła­li swo­ich przed­sta­wi­cie­li. Pozo­sta­li par­la­men­ta­rzy­ści uspra­wie­dli­wi­li swo­ją nie­obec­ność prze­dłu­ża­ją­cym się posie­dze­niem w Sej­mie.

Kon­klu­zje z dys­ku­sji są bar­dzo podob­ne do wnio­sków z ostat­nie­go spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi: trze­ba prze­pro­wa­dzić kom­plek­so­wą ana­li­zę powie­trza nad mia­stem. Jako istot­ne zanie­czysz­cze­nia oprócz ben­ze­nu uczest­ni­cy wska­za­li przede wszyst­kim pyły zawie­szo­ne.

- Do zba­da­nia pozo­sta­je rów­nież aktu­al­ny stan praw­ny czy­li obo­wią­zu­ją­ce nor­my i regu­la­cje — infor­mu­je Piotr Pęka­la z biu­ra komu­ni­ka­cji urzę­du mia­sta. — Zebra­ni dys­ku­to­wa­li rów­nież, czy koniecz­ne są ponow­ne kon­tro­le ist­nie­ją­cych insta­la­cji i przy­zna­nych pozwo­leń zin­te­gro­wa­nych. Ze stro­ny posła Janu­sza Kowal­skie­go padła dekla­ra­cja dopro­wa­dze­nia do wybu­do­wa­nia dru­giej sta­cji bada­ją­cej stan powie­trza na tere­nach prze­my­sło­wych w mie­ście. Była rów­nież mowa o wpro­wa­dza­ją­cych w błąd apli­ka­cjach, któ­re godzi­no­we wyni­ki pomia­rów ben­ze­nu zesta­wia­ją z nor­mą śred­nio­rocz­ną, powo­du­jąc jedy­nie nie­uza­sad­nio­ny nie­po­kój miesz­kań­ców.

Kolej­ne spo­tka­nie w spra­wie sta­nu powie­trza w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu z udzia­łem par­la­men­ta­rzy­stów odbę­dzie się w dru­giej poło­wie stycz­nia.

 

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting