Będzie remont budynku dawnego krematorium | 7DNI Będzie remont budynku dawnego krematorium - 7DNI

Będzie remont budynku dawnego krematorium

Pie­nią­dze na ten pocho­dzić będą z Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go.

O pla­nach remon­tu nie­wiel­kie­go budyn­ku kre­ma­to­rium w byłym nie­miec­kim nazi­stow­skim obo­zie pra­cy w Sła­wię­ci­cach poin­for­mo­wa­ło Muzeum Zie­mi Koziel­skiej.

Miło nam poin­for­mo­wać, że Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le i Muzeum Zie­mi Koziel­skiej otrzy­ma­ły dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jek­tu „Ochro­na i pro­mo­cja dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go Kędzie­rzy­na-Koź­la (…) W ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne są nastę­pu­ją­ce zada­nia: remont budyn­ku kre­ma­to­rium w filii byłe­go obo­zu pra­cy Auschwitz w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, remont pół­noc­no-zachod­nie­go muru obron­ne­go tzw. Zam­ku Gór­ne­go w Koź­lu” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie muzeum.

Kre­ma­to­rium jest swo­istym pomni­kiem pamię­ci tra­gicz­nych wyda­rzeń jakie mia­ły miej­sce na zie­mi koziel­skiej w cza­sie dru­giej woj­ny świa­to­wej. W 1940 roku Niem­cy zaczę­li two­rzyć na tere­nie od Bla­chow­ni przez Kędzie­rzyn do Bie­ra­wy sieć oko­ło dwu­dzie­stu obo­zów. Obóz w Sła­wię­ci­cach jest obję­ty szcze­gól­ną opie­ką mia­sta i kon­ser­wa­to­ra zabyt­ków.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting