Będzie kuchnia w przedszkolu nr 17

Wła­dze mia­sta osta­tecz­nie zgo­dzi­ły się z argu­men­ta­cją rodzi­ców dzie­ci.

Wszyst­ko wska­zu­je że to koniec spo­ru o prze­bu­do­wę przed­szko­la nr 17, któ­ra wzbu­dza­ła duże wąt­pli­wo­ści wśród rodzi­ców z osie­dli Kłod­ni­ca, Koź­le-Port i Żabie­niec. Wła­dze Kędzie­rzy­na-Koź­la muszą wyre­mon­to­wać pla­ców­kę i dosto­so­wać ją do stan­dar­dów prze­ciw­po­ża­ro­wych.

Począt­ko­wo urząd mia­sta pla­no­wał to zro­bić pomi­ja­jąc remont kuch­ni. W efek­cie sta­ra była­by zamknię­ta, a dzie­ciom trze­ba było­by dowo­zić poży­wie­nie z cate­rin­gu. Osta­tecz­nie jed­nak pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska zde­cy­do­wa­ła się na budo­wę kuch­ni, któ­rej koszt wcze­śniej sza­co­wa­no nawet na 1,3 milio­na zło­tych.

– Przy­ję­li­śmy pań­stwa argu­men­ty i zde­cy­do­wa­li­śmy, że pla­no­wa­ny remont obej­mie rów­nież kuch­nię – powie­dzia­ła Sabi­na Nowo­siel­ska. Pre­zy­dent przy­zna­ła, że rodzi­cie mie­li rację w spra­wie kuch­ni oraz że wystą­pi teraz do rady mia­sta o zabez­pie­cze­nie środ­ków na ten cel.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting