Będzie kolejna przystań kajakowa w mieście

Powsta­nie na osie­dlu Sła­wię­ci­ce. Będzie to kolej­ne takie miej­sce do rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Przy­stań kaja­ko­wa zosta­nie zbu­do­wa­na na tere­nie zabyt­ko­we­go par­ku w Sła­wię­ci­cach. To tutaj będą się mogły zaczy­nać rej­sy w dół rze­ki Kłod­ni­cy. Urząd mia­sta pozy­skał na ten cel dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 30 tysię­cy euro.

- To nie pierw­sza wspól­na ini­cja­ty­wa w tym zakre­sie. W poprzed­nich latach z pie­nię­dzy unij­nych przy­go­to­wa­no doku­men­ta­cję pro­jek­to­wą dla przy­sta­ni, zaku­pio­no sprzęt do orga­ni­za­cji spły­wów oraz wyda­no prze­wod­nik kaja­ko­wy pre­zen­tu­ją­cy naj­pięk­niej­sze zakąt­ki na wod­nej tra­sie rze­ki Odry od ujścia Budi­šo­vki do Kędzie­rzy­na-Koź­la — infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Z przy­sta­ni w Sła­wię­ci­cach będzie moż­na popły­nąć do kolej­nej na osie­dlu Kuź­nicz­ka. A stam­tąd dalej do miej­sca cumo­wa­nia przy tak zwa­nej sta­rej Odrze nie­da­le­ko szpi­ta­la powia­to­we­go.

W ostat­nich latach tury­sty­ka wod­na moc­no roz­wi­ja się w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting