Będą szczepienia w szkołach? Władze powiatu i dyrektorzy rozważają taki scenariusz

W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odby­ła się nara­da z udzia­łem sta­ro­sty, przed­sta­wi­cie­li szpi­ta­la i szkół śred­nich. Tema­tem była pro­mo­cja szcze­pień.

Według naj­now­szych danych z USA, koro­na­wi­rus ata­ku­je teraz przede wszyst­kim nasto­lat­ków. Sce­na­riusz w któ­rym wie­lu uczniów tra­fia do szpi­ta­li jest coraz bar­dziej real­ny. Jed­nym z pomy­słów jest uru­cho­mie­nie szcze­pień w samych szko­łach. Cho­dzi o licea i tech­ni­ka na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la. Temu tema­to­wi poświę­co­ne było spo­tka­nie z udzia­łem sta­ro­sty, przed­sta­wi­cie­li szpi­ta­la i szkół śred­nich.

- Dyrek­to­rzy wery­fi­ku­ją obec­nie jaka jest gru­pa chęt­nych do szcze­pień. Jeśli będzie to na tyle licz­na gru­pa, to będzie­my szcze­pić w szko­łach, a jeśli będą to jed­nak mniej­sze gru­py wów­czas szcze­pie­nia odby­wać się będą w naszych punk­tach szcze­pień w Kędzie­rzy­nie i w Koź­lu – mówi sta­ro­sta Paweł Maseł­ko.

Sta­ro­stwo dużo wcze­śniej ruszy­ło z kam­pa­nią infor­ma­cyj­ną zachę­ca­ją­cą do szcze­pień. Spo­ty radio­we, pla­ka­ty i mate­ria­ły wideo emi­to­wa­ne były w mediach lokal­nych i regio­nal­nych. Kam­pa­nia będzie kon­ty­nu­owa­na, dodat­ko­wo szpi­tal jesz­cze przed waka­cja­mi roz­po­czął akcję szcze­pień w tere­nie, pla­ców­ka zaan­ga­żo­wa­ła się w festy­ny, impre­zy spor­to­we i inne wyda­rze­nia. Szpi­tal szcze­pił też chęt­nych przy kościo­łach. We wrze­śniu z kolei w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu pla­no­wa­ne są kolej­ne impre­zy ple­ne­ro­we zachę­ca­ją­ce do szcze­pień miesz­kań­ców mia­sta i powia­tu.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting