Będą szczepić także w niedzielę

Powszech­ny Punkt Szcze­pień w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu będzie czyn­ny tak­że w nie­dzie­lę 9 maja. Wszyst­ko w związ­ku z otrzy­ma­niem dodat­ko­wej licz­by szcze­pio­nek prze­ciw­ko COVID-19 z Agen­cji Rezerw Stra­te­gicz­nych.

Punkt znaj­du­je się w budyn­ku szko­ły nr 6 przy uli­cy Stal­ma­cha. Od 27 kwiet­nia do 1 maja włącz­nie zaszcze­pio­no tam 3168 osób.

- Z kolei od 5 do 10 maja zaszcze­pi­my 4500 osób, czy­li o 1530 osób wię­cej niż było zapla­no­wa­ne — prze­ka­zał Jaro­sław Koń­czy­ło, dyrek­tor SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Do punk­tu dotar­ła dodat­ko­wa licz­ba szcze­pio­nek z Agen­cji Rezerw Stra­te­gicz­nych. Dzię­ki temu będzie tam moż­na poda­wać pre­pa­ra­ty prze­ciw­ko COVID-19 tak­że w naj­bliż­szą nie­dzie­lę 9 maja. Tego dnia będzie on czyn­ny od 8.00 do 16.00.

Moż­na się reje­stro­wać pod nume­ra­mi tele­fo­nów: 509 842 442, 690 694 775, 690 694 999 lub jak przez info­li­nię rzą­do­wą 989. ZOZ ape­lu­je, by dla uspraw­nie­nia całe­go pro­ce­su przy­no­sić ze sobą wypeł­nio­ny “Kwe­stio­na­riusz wstęp­ne­go wywia­du prze­sie­wo­we­go przed szcze­pie­niem oso­by doro­słej prze­ciw COVID-19”. Doku­ment moż­na pobrać ze stro­ny inter­ne­to­wej szpi­ta­la.: https://www.e-szpital.eu/wp-content/uploads/2021/04/kwestionariusz-przed-wizyta-w-punkcie-szczepien.pdf .

SP ZOZ pona­wia rów­nież apel o przy­cho­dze­nie na wyzna­czo­ną godzi­nę i nie spóź­nia­nie się, a tak­że nie poja­wia­nie się zbyt szyb­ko.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting